Social :ทำบัตร ปชช. ไม่ต้องกดบัตรคิวอีกแล้ว

09 พ.ย. 59 17:34
ทำบัตร ปชช. ไม่ต้องกดบัตรคิวอีกแล้ว

ทำบัตร ปชช. ไม่ต้องกดบัตรคิวอีกแล้ว

ทำบัตร ปชช. ไม่ต้องกดบัตรคิวอีกแล้ว


นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์ ผอ.เขตจตุจักร กทม. กล่าวว่า เขตได้เปิดตัวโครงการ "ทำบัตรประชาชนภายในกำหนด ไม่ต้องกดบัตรคิว" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนการติดต่อราชการของประชาชนในการขอต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถขอต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่บัตรเดิมหมดอายุ หรือภายใน 60 วัน ก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอายุ โดยไม่ต้องกดบัตรคิว เพียงแค่นำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อขอทำบัตรใหม่ที่ฝ่ายทะเบียน ก็สามารถถ่ายรูปและทำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับใหม่ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ถือเป็นการลดปริมาณกระดาษและหมึกพิมพ์ในการจัดทำเอกสารคำขอหรือคำร้องขอมีบัตรลงได้ รวมทั้งเป็นการยกระดับการให้บริการของฝ่ายทะเบียนให้เทียบเท่ารัฐวิสาหกิจและบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่

 

สำหรับประชาชนที่ประสงค์ต่ออายุบัตรประจำตัวประชาชน สามารถใช้บริการโครงการดังกล่าวได้ที่ฝ่ายทะเบียน ชั้น 1 สำนักงานเขตจตุจักร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2513-9955 ในวันและเวลาราชการ


topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง