Social :

บอร์ดเห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพิ่ม 12 สาขาอาชีพ

14 พ.ย. 59 16:05
บอร์ดเห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพิ่ม 12 สาขาอาชีพ

บอร์ดเห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพิ่ม 12 สาขาอาชีพ

บอร์ดเห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพิ่ม 12 สาขาอาชีพ

 

คณะกรรมการค่าจ้างเห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มอีก 3 กลุ่มอุตสาหกรรม 12 สาขา ตั้งแต่ 380- 550 บาท เตรียมออกประกาศเข้าที่ประชุม ครม.พิจารณาเห็นชอบภายใน 2 สัปดาห์ มีผลบังคับใช้ภายใน 90 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 


หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ได้เห็นชอบอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 3 กลุ่มอุตสาหกรรม 12 สาขาอาชีพ ได้แก่

 

กลุ่มแรก กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

1) ช่างเชื่อมระบบท่อในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ระดับ 1 ค่าจ้าง 400 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 485 บาท

2) ช่างเทคนิคเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ ระดับ 1 ค่าจ้าง 385 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 470 บาท

3) ช่างเทคนิคห้องเย็นขนาดเล็ก ระดับ 1 ค่าจ้าง 385 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 470 บาท

4) พนักงานประกอบเครื่องปรับอากาศ ระดับ 1 ค่าจ้าง 370 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 455 บาท  


กลุ่มที่สอง อุตสาหกรรมแม่พิมพ์

1) ช่างเทคนิคเครื่องกัดอัตโนมัติ ระดับ 1 ค่าจ้าง 450 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 540 บาท

2)

ช่างเทคนิคเครื่องอีดีเอ็ม ระดับ 1 ค่าจ้าง 430 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 515 บาท

3) ช่างเทคนิคเครื่องไวร์คัทอีดีเอ็ม ระดับ 1 ค่าจ้าง 430 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 515 บาท

4) ช่างขัดเงาแม่พิมพ์ ระดับ 1 ค่าจ้าง 380 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 455 บาท

 

และกลุ่มที่สาม อุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ

1) ช่างเทคนิคเขียนแบบเครื่องกล ระดับ 1 ค่าจ้าง 460 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 550 บาท

2) ช่างเชื่อมทิกสำหรับอุตสาหกรรมจักรกลและโลหะการ ระดับ 1 ค่าจ้าง 500 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 600 บาท

3) ช่างเทคนิคระบบส่งกำลัง ระดับ 1 ค่าจ้าง 450 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 540 บาท

4) ช่างเทคนิคระบบไฮโดรลิก ระดับ 1 ค่าจ้าง 460 บาท ระดับ 2 ค่าจ้าง 550 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังเห็นชอบให้มีการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพิ่มเติมในปี 2560 อีก 4 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ เหล็ก พลาสติก เฟอร์นิเจอร์ และรองเท้า รวม 16 สาขาอาชีพ โดยให้ตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือในแต่ละกลุ่มดังกล่าว เพื่อจะได้พิจารณาปรับค่าจ้างในอัตราที่เหมาะสมในลำดับต่อไป


topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง