Social :

กรมบัญชีกลาง เพิ่มรายการพัสดุที่ต้องจัดหาด้วยวิธี e-market...

23 พ.ค. 59 13:05
กรมบัญชีกลาง เพิ่มรายการพัสดุที่ต้องจัดหาด้วยวิธี e-market...

กรมบัญชีกลาง เพิ่มรายการพัสดุที่ต้องจัดหาด้วยวิธี e-market...

กรมบัญชีกลาง แจ้งว่า เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) จากสินค้าที่มีอยู่ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) ได้เพิ่มขึ้น จึงกำหนดรายการพัสดุเพิ่มเติม  ดังนี้

1. โต๊ะสำนักงาน ได้แก่    โต๊ะสำนักงาน ประเภทโต๊ะคอมพิวเตอร์  และ โต๊ะสำนักงาน ประเภทโต๊ะทำงาน

2. เก้าอี้สำนักงาน ได้แก่   เก้าอี้สำนักงานแบบมีล้อ  และ ก้าอี้สำนักงานแบบไม่มีล้อ


ทำให้ปัจจุบันระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ (e-GP) มีรายการสินค้าที่อยู่ในระบบ e-catalog แล้ว จำนวน 11 รายการ

1


เน้นย้ำ การเพิ่มรายการสินค้าดังกล่าว ในช่วงก่อนวันที่ 30 กันยายน 2559  หากวงเงินการจัดซื้อครั้งนั้น

ไม่เกิน 500,000 บาท ก็ตำเนินการโดยวิธีตกลงราคา เช่นเดิม


“ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์” (Electronic Market : e - market) ได้แก่ การจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการจัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่กำหนดไว้ในระบบ e - catalog โดยให้ผู้ขาย ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้าง เสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
(หนังสืออ้างอิง  :  
มีหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 190 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559  )ขอขอบคุณข้อมูล www.gprocurement.go.th
โพสต์โดย : นักเขียนบ้านนอก