Social :

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ 'พ.ต.ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ' ผิดวินัยทหาร

25 พ.ค. 59 08:07
โปรดเกล้าฯ ถอดยศ 'พ.ต.ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ' ผิดวินัยทหาร

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ 'พ.ต.ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ' ผิดวินัยทหาร

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ ปลดออกราชการ พร้อมถอดยศ "พ.ต.ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ" ฐานกระทำผิดวินัยทหาร ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 59 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พ.ต.ปฏิภาณ เกษมสุวรรณ ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ สังกัดกองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งได้ถูกปลดออกจากราชการ และยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เนื่องจากกระทําผิดวินัยทหาร

ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชา ประพฤติตนไม่เหมาะสม ผิดราชสวัสดิ์และขนบธรรมเนียมประเพณีในราชสํานัก ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2

ประกาศ ณ วันที่ 24 พ.ค. 59 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี.

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส