Social :

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

25 พ.ค. 59 17:23
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

วันนี้ 25 พฤษภาคม 2559 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2') พ.ศ. 2559 

สาระสำคัญ ดังนี้ 
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อความในวรรคหนึ่งของข้อ 7 ของระเบียบ มท.ฯ 53 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
ข้อ 7 ให้คนพิการรายใหม่ที่ได้จดทะเบียนคนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ในปีงบประมาณนั้นด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตนมีภูมิลำเนา ณ  ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป โดยมีหลักฐานพร้อมสำเนา ที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ดังต่อไปนี้”
(1) บัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
(2) ทะเบียนบ้าน
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ยความพิการผ่านธนาคาร

ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 8 ของระเบียบ มท.ฯ
53 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 8 ในกรณีคนพิการซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ จากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นหนึ่ง และย้ายภูมิลำเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือกรุงเทพมหานคร ให้คนพิการนั้นลงทะเบียนและ ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ในปีงบประมาณนั้นด้วยตนเอง ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ ที่ตนมีภูมิลำเนา ตามข้อ ๗ และมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป  ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ต้องได้รับการยืนยันจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเงินเบี้ยความพิการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน”

ข้อ 5 ให้ยกเลิกข้อความในวรรคหนึ่งของข้อ 9 ของระเบียบ มท.ฯ 53 ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ข้อ 9 ภายในเดือนมกราคมของทุกปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  บันทึกรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการในระบบสารสนเทศ ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด พร้อมทั้งรายงานให้จังหวัด ส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอตั้งงบประมาณ  และจัดสรรงบประมาณ”
และข้อ 6 ในระเบียบฯ คนพิการที่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ไว้แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ให้ถือว่าเป็นคนพิการที่ได้ลงทะเบียนและได้ยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการแล้วตามระเบียบนี้

โหลดระเบียบได้ที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/120/3.PDF


โพสต์โดย : นักเขียนบ้านนอก