menu เป็นทางการ!! เครื่องหมายราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
date 11 ม.ค. 60 22:01    date อ่าน: 260 | หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus


เป็นทางการ!! เครื่องหมายราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ (ฉบับที่ ๒๙๑) ระบุว่า อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช ๒๔๘๒ นายกรัฐมนตรีจึงให้ประกาศภาพเครื่องหมายราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไว้ เป็นเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการ พุทธศักราช ๒๔๘๒ ดังปรากฏ รายละเอียดของภาพเครื่องหมายราชการดังกล่าวท้ายประกาศนี้

64


โพสต์โดยสมาชิก : อาจารย์ตาใสmenu ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจmenu ข่าวล่าสุด arrow