menu เป็นทางการ!! เครื่องหมายราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
date 11 ม.ค. 60 22:01    date อ่าน: 478 | หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus


เป็นทางการ!! เครื่องหมายราชการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องกําหนดภาพเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช๒๔๘๒(ฉบับที่๒๙๑)ระบุว่าอาศัยอํานาจตามความในมาตรา๕แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช ๒๔๘๒นายกรัฐมนตรีจึงให้ประกาศภาพเครื่องหมายราชการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไว้เป็นเครื่องหมายราชการตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายราชการพุทธศักราช๒๔๘๒ดังปรากฏรายละเอียดของภาพเครื่องหมายราชการดังกล่าวท้ายประกาศนี้

64


โพสต์โดยสมาชิก : อาจารย์ตาใสmenu ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ