Social :

หัวหน้า คสช. ใช้ม.44 แก้ไขคำสั่งเดิม เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ "ผบ.ศปมผ." ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๓๗ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๙๒ ง ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

21 เม.ย. 59 15:34
หัวหน้า คสช. ใช้ม.44 แก้ไขคำสั่งเดิม เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ "ผบ.ศปมผ." ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๓๗ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๙๒ ง ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

หัวหน้า คสช. ใช้ม.44 แก้ไขคำสั่งเดิม เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ "ผบ.ศปมผ." ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๓๗ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๙๒ ง ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙

หัวหน้า คสช. ใช้ม.44 แก้ไขคำสั่งเดิม เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ "ผบ.ศปมผ."

ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๓๗ เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๙๒ ง ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๘/๒๕๕๙ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘

ตามที่รัฐบาลได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน และโดยที่ปัญหาในเรื่องการทําการประมงผิดกฎหมายของประเทศไทยเป็นเรื่องสําคัญที ่รัฐบาลได้เร่งรัดดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาด้านการทําการประมงผิดกฎหมายมีความเป็นเอกภาพภายใต้เครื่องมือที่สําคัญของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่งให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๙/๑) และ (๙/๒) ของข้อ ๓ แห่งคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 


“(๙/๑) ในการดําเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หากกรณีเป็นเรื่องสําคัญตามนโยบายของรัฐบาลและมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง ให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ. CCCIF) นําเรื่องดังกล่าวขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ ๕ ซึ่งแต่งตั้งโดยคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๘๐/๒๕๕๘ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ก่อนนําเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ 
(๙/๒) ในการดําเนินการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) หากกรณีเป็นเรื่องทั่วไป หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติของหลายหน่วยงานของรัฐทั้งที่เป็นและมิได้เป็นส่วนราชการ และมิใช่เป็นกรณีตาม (๙/๑)ให้ ศปมผ. เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ ๕ ซึ่งแต่งตั้งโดยคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๓๘๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘หรือคณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้พิจารณาให้ความเห็นชอบแทนคณะกรรมการและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ ผบ.ศปมผ. พิจารณาสั่งการ หรือดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป”

ทั้งนี้ นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 


สั่ง ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

โพสต์โดย : pisces