Social :

สำนักงานโรงรับจำนำของท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พนักงานบัญชี

30 พ.ค. 59 10:10
สำนักงานโรงรับจำนำของท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พนักงานบัญชี

สำนักงานโรงรับจำนำของท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล พนักงานบัญชี

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล ตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2559 ดังนี้

ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งและค่าจ้างที่จะได้รับ
1. ตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล
2. ตำแหน่งพนักงานบัญชีประจำสำนักงาน จ.ส.ท.
3. อัตราเงินค่าจ้าง 9,210 บาท และได้รับเงินเพิ่มครองชีพชั่วคราวฯ

จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก
1. ตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาล จำนวน 18 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานบัญชีประจำสำนักงาน จ.ส.ท. จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. สาขาวิชาบัญชี ที่

ก.พ. รับรอง
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

// ผู้สมัครไม่ต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก //
เพราะทุกคนจะต้องเข้าสอบผ่านภาค ก และ ภาค ข ที่ จ.ส.ท. จัดสอบ

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง 
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์  lgp.job.thai.com

รายละเอียดการรับสมัคร สามารถคลิกอ่านได้ที่นี่
http://www.thailocalmeet.com/…/information_u_1109_1_a2e5617…

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส