Social :

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร 1,041 อัตรา

07 มิ.ย. 59 11:53
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร 1,041 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัคร 1,041 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  1,041 อัตรา

 

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) รายละเอียดดังนี้ 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

จำนวน 314 อัตรา

เงินเดือน 15,000-16,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

 

2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

จำนวน 326 อัตรา

เงินเดือน 10,840-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางสาธารณสุขศาสตร์ ประกาศนียบัตรทางสาธารณสุข

 

3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท)

จำนวน 54 อัตรา

เงินเดือน 10,840-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางการแพทย์แผนไทย

 

4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)

จำนวน 347 อัตรา

เงินเดือน 10,840-12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือที่สูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

 

 

สมัครทาง https://moph.job.thai.com/

 

เปิดรับสมัคร 13 มิถุนายน 1 กรกฎาคม 2559

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://moph.job.thai.com/mo 2016. pdf

 

เรียบเรียงโดย topicza.com

 

โพสต์โดย : ครองแครง