menu ข้อสังเกตต่อกระบวนการปรับปรุงกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ
date 19 มิ.ย. 60 13:06    date อ่าน: 107 | หมวด: ข่าวราชการ
facebook twitter google plus


ข้อสังเกตต่อกระบวนการปรับปรุงกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ

ข้อสังเกตต่อกระบวนการปรับปรุงกฎหมาย 

ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ

 


มาสังเกตการณ์บรรยากาศเวทีรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ..... มีข้อสังเกตต่อกระบวนการปรับปรุงกฎหมาย ในเรื่องเกี่ยวกับการรับฟังความเห็น 2-3 ประเด็น ดังนี้
---------

 

1. “ควรรับฟังความเห็นให้มากก่อนการร่างกฎหมาย กล่าวคือ คณะผู้ปรับปรุงกฎหมายน่าจะต้องจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในลักษณะเดียวกันนี้ "ก่อนการยกร่างกฎหมาย" ให้มากและหลากหลายครอบคลุมภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้สะท้อนความคิดเห็นอย่างตรงไม่ตรงมา ไม่ปิดกัน


2. ควรทบทวนว่า การนำร่างพระราชบัญญัติที่ร่างเสร็จแล้วมารับฟังความคิดเห็นนั้น มีความเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากผู้แสดงความคิดเห็นจะรู้สึกว่าผู้ร่างมี "ธง" อยู่แล้ว จึงอาจทำให้ผู้แสดงความเห็นไม่แน่ใจว่าความเห็นของตนจะได้รับการบันทึกและนำไปประกอบการพิจารณาหรือไม่


3. ควรทบทวนรูปแบบการจัดเวทีหรือห้องประชุมที่ใช้ห้องใหญ่ และให้แต่ละคนพูดออกความเห็น พูดคนละ 3 นาที เพื่อให้คณะผู้รับฟัง (ตัวแทนของผู้ร่างกฎหมาย) ที่นั่งเรียงแถวหน้ากระดานเป็นแผง "เผชิญหน้า" อยู่บนเวทีกับผู้แสดงความเห็นที่นั่งเป็นลำดับอยู่ด้านล่าง กล่าวคือ อาจจัดให้มีห้องย่อยหลายๆ ห้อง แบ่งตามกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้เวลาในการแสดงความคิดเห็นที่มากกว่า "3 นาที"

 ที่มา: Saran Maru 


โพสต์โดยสมาชิก : ครองแครงmenu ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจmenu ข่าวล่าสุด arrow