Social :

ผังเขต ‘การสอบท้องถิ่น’ แบบแบ่งเขต ตามหลักเกณฑ์ฯ กสถ.

12 มิ.ย. 59 13:36
ผังเขต ‘การสอบท้องถิ่น’ แบบแบ่งเขต ตามหลักเกณฑ์ฯ กสถ.

ผังเขต ‘การสอบท้องถิ่น’ แบบแบ่งเขต ตามหลักเกณฑ์ฯ กสถ.

ผังเขต การสอบท้องถิ่น แบบแบ่งเขต ตามหลักเกณฑ์ฯ กสถ.  

 

 

ตามหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) จะแบ่งเขต/ภาคเพื่อใช้ในการจัดสอบและเพื่อการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ โดยแบ่งเป็น 10 เขต


ในตอนสมัครสอบนั้น ผู้สมัครจะมีสิทธิ์เลือกได้ว่า จะเลือกลงสอบในกลุ่มภาคใด และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ก็จะอยู่ในกลุ่มนั้นๆ หากได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการก็จะอยู่ในจังหวัดต่างๆ ที่อยู่ในกลุ่มภาคที่เลือกไว้

ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. 2555 เป็นต้นมา หลักเกณฑ์การสอบบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)/ เทศบาล/ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ได้เกิดหลักเกณฑ์การสอบใหม่ขึ้นมา ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมตัวเองให้พร้อมกับการสอบ จึงต้องมาทำความเข้าใจในหลักเกณฑ์การสอบใหม่นี้ก่อน

    

ขออ้างถึงประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล

    

ในกรณี อบจ./เทศบาล/ อบต.เป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน ให้ อบจ./ เทศบาล/ อบต.เป็นเจ้าของบัญชี หมายถึง เทศบาลอื่นๆ หรือ อบต.อื่นๆ ไม่สามารถขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ การขึ้นบัญชีและใช้บัญชีจะใช้ได้เฉพาะหน่วยงานที่จัดสอบเท่านั้น

    

ในกรณี กสถ.เป็นหน่วยงานดำเนินการสอบแข่งขัน ให้จังหวัดที่เป็นศูนย์อำนวยการสอบแข่งขันในแต่ละภาค/เขตเป็นเจ้าของบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ สำหรับการแบ่งภาค/เขตในการสอบแข่งขันให้เป็นไปตามประกาศกำหนด

     

ณ ตอนนี้ หลายๆ ท่าน คงเฝ้ารอการสอบแบบแบ่งภาค/เขต ตามหลักเกณฑ์บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ.ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่มภาค/เขต ดังนี้

 


ที่มา: ชุมชนคนท้องถิ่น


โพสต์โดย : ครองแครง