Social :

สถ. แจ้งรายชื่อ+วันสอบภาค ค 'นักส่งเสริมฯ-นิติกร-นวช.การเงินฯ'

12 มิ.ย. 59 16:42
สถ. แจ้งรายชื่อ+วันสอบภาค ค 'นักส่งเสริมฯ-นิติกร-นวช.การเงินฯ'

สถ. แจ้งรายชื่อ+วันสอบภาค ค 'นักส่งเสริมฯ-นิติกร-นวช.การเงินฯ'

สถ. แจ้งรายชื่อ+วันสอบภาค ค ' นักส่งเสริมฯ-นิติกร-นวช.การเงินฯ '

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ


 

 

https://dla.job.thai.com/t01.pdf

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

 

https://dla.job.thai.com/t 02. pdf

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

 

 

https://dla.job.thai.com/t 03. pdf

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบฯ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

 

https://dla.job.thai.com/t 07. pdf

สรุปผังที่นั่งสอบฯ กิจกรรมการทดสอบทางจิตวิทยา

 

 

https://dla.job.thai.com/t05.pdf

สรุปผังที่นั่งสอบฯ กิจกรรมการพูดในที่สาธารณะ

 

 

https://dla.job.thai.com/t06.pdf

สรุปผังที่นั่งสอบฯ กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์รายบุคคล

 

 

กำหนดการสอบ


กิจกรรมการประเมินด้วยแบบทดสอบทางจิตวิทยา
วันสอบ : วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

กิจกรรมการพูดในที่สาธารณะ
วันสอบ : วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2559

กิจกรรมการสอบสัมภาษณ์รายบุคคล
วันสอบ : วันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 2559

 

 

เรียบเรียงโดย  topicza.com

โพสต์โดย : ครองแครง