menu ประกาศจาก.. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 ตุลาคม 2560
date 12 ต.ค. 60 05:10    date อ่าน: 17,189 | หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก..  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 21 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 24 ตุลาคม 2560

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์

จำนวน1อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

2.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ(ด้านพ่อบ้าน)

จำนวน3อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
-เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสูงไม่น้อยกว่า165ซ.ม.และรอบอกขนาด80ซ.ม.แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กาหนดให้ไว้ไม่เกิน2ซ.ม.ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

3.นักวิชาการอบรมการฝึกอาชีพ((ด้านช่างไฟฟ้า)

จำนวน1อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางเทคนิคการอาชีพงานไฟฟ้าสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมไฟฟ้าทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าทางอิเล็กทรอนิกส

4.นักวิชาการอบรมการฝึกอาชีพ(ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง)

จำนวน1อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาการศึกษาศาสตร์ทางเทคนิคการอาชีพก่อสร้างสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธาทางเทคโนโลยีวิศวกรรมไม้หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีก่อสร้าง


5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จำนวน1อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

6.เจ้าพนักงานธุรการ

จำนวน5อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเลขานุการสาขาวิชาการตลาดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขาวิชาการเงินและการธนาคารสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สาขาวิชาการจัดการทั่วไปหรือสาขาวิชาการจัดการสานักงาน

7.พนักงานพินิจ(ชาย)

จำนวน7อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)เท่านั้น(กรณีจบปริญญาตรีแต่ไม่มีวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ถือว่าขาดคุณสมบัติไม่สามารถสมัครได้)
-เฉพาะเพศชาย
-เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสูงไม่น้อยกว่า165ซ.ม.และรอบอกขนาด80ซ.ม.แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กาหนดให้ไว้ไม่เกิน2ซ.ม.ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

8.เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ(ผู้ช่วยพ่อบ้าน)

จำนวน2อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)เท่านั้น(กรณีจบปริญญาตรีแต่ไม่มีวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ถือว่าขาดคุณสมบัติไม่สามารถสมัครได้)
-เฉพาะเพศชาย
-เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงสูงไม่น้อยกว่า160ซ.ม.และรอบอกขนาด80ซ.ม.แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กาหนดให้ไว้ไม่เกิน2ซ.ม.ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม

การรับสมัครสอบ

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่3-24ตุลาคม2560ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์www.djop.thaijobjob.com


ขอบคุณข้อมูลจาก:ระกาศผลสอบ.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy