menu ประกาศจาก...กรมทางหลวง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ( 17 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2560 )
date 12 ต.ค. 60 10:10    date อ่าน: 1,066 | หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...กรมทางหลวง รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  ( 17 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2560 )

 กรมทางหลวงจะดำเนินการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง:นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน:15,000บาท
ประเภท:วิชาการระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง:1ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ:1.ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางเคมีและ
2.เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับฯ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ):1.การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(คะแนนเต็ม200
คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการโดยวิธีสอบข้อเขียนมีรายละเอียดดังนี้
1.ความรู้พื้นฐานด้านเคมีวิเคราะห์เคมีอินทรีย์และปิโตรเคมี
2.ความรู้พื้นฐานด้านเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
2.การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(คะแนนเต็ม100คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทำงานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆเช่นความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถประสบการณ์ท่วงทีวาจาอุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติจรรยาข้าราชการคุณธรรมจริยธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้นและรวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง

เปิดรับสมัคร:วันอังคารที่17ตุลาคมพ.ศ.2560ถึงวันศุกร์ที่10พฤศจิกายนพ.ศ.2560
รายละเอียดเพิ่มเติม   http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24161


ขอบคุณข้อมูลจาก
jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : ต้นน้ำ