menu ประกาศจาก.. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน ( 16 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2560 )
date 14 พ.ย. 60 18:11    date อ่าน: 1,396 | หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก..  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน  ( 16 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2560 )

ประกาศรับสมัคร

14พฤศจิกายน2560

รายละเอียด

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

ตำแหน่ง:อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน
อัตราเงินเดือน:27,130(ป.โท)/35,700(ป.เอก)บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง:3ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปริญญาโท,ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ:1.มีคุณสมบัติครบถ้วนตามความในข้อ11ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการบริหารบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยพ.ศ.2559 
2.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
2.1.ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการเงินจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกโดยผ่านการทดสอบประมวลวิชาแล้วทางด้านการเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน 
2.2.ผู้สมัครต้องมีระดับผลการศึกษาดังนี้ 
กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก 
จะต้องมีผลการศึกษาดังนี้ 
ตามเอกสารระดับปริญญาตรีจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า3.00ไม่มีเกรดFในวิชาหลัก 
ตามเอกสารระดับปริญญาโทจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า3.50 
ตามเอกสารจบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง 
ทั้งนี้จะต้องมีคะแนนTOEFL(IBT)ไม่ต่ำกว่า100คะแนนหรือIELTSไม่ต่ำกว่า7คะแนน 
โดยคะแนนดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน2ปีนับจนถึงวันปิดรับสมัคร 

กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจะต้องมีผลการศึกษาดังนี้ 
ตามเอกสารระดับปริญญาตรีจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า3.00ไม่มีเกรด 
Fในวิชาหลัก 
ตามเอกสารระดับปริญญาโทจะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า3.25 
ตามเอกสารระดับปริญญาเอกมีผลการศึกษาดีเด่น 
ตามเอกสารจบจากมหาวิทยาลัยที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับรอง 
กรณีผู้สมัครมีระดับผลการศึกษาไม่ตรงกับที่กำหนดต้องมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถพิเศษหรือมีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพดีมากโดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:ภาระงานสอนผลิตผลงานวิชาการ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ):1.พิจารณาประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาและผลการศึกษาจากใบสมัคร 
2.การทดสอบทางจิตวิทยา(ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกต้องเข้ารับการทดสอบ 
ทางจิตวิทยาโดยต้องเสียค่าทดสอบจำนวน500บาท) 
3.การสอบสัมภาษณ์จะพิจารณาจากบุคลิกภาพและความเหมาะสมเวลา20นาที 

ทักษะ/สมรรถนะ:การทดสอบการสอนโดยให้ผู้เข้าสอบสาธิตการบรรยายและนำเสนองานวิจัยในหัวข้อทางด้านการเงินหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษและกรณีที่ไม่มีงานวิจัยให้สอบสาธิตการบรรยายเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษแทนเวลา20นาที

เปิดรับสมัคร:วันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายนพ.ศ.2560ถึงวันศุกร์ที่29ธันวาคมพ.ศ.2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24326


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy