menu ประกาศจาก.. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 )
date 14 พ.ย. 60 18:11    date อ่าน: 281 | หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก..  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี  ( 20 พฤศจิกายน - 24 พฤศจิกายน 2560 )

ประกาศรับสมัคร

14พฤศจิกายน2560

รายละเอียด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง:นักฟิสิกส์รังสี
อัตราเงินเดือน:15,000-16,500บาท
ประเภท:วิชาการระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง:4ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ:ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางฟิสิกส์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:ด้านการปฏิบัติการ 
๑.ร่วมศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นในการจัดทำปรับปรุงกฎระเบียบคู่มือมาตรฐานแนวปฏิบัติข้อบังคับความปลอดภัยเกี่ยวกับรังสีหรือการเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสีเพื่อให้ได้ข้อมูลเอกสารหรือวิธีการที่ถูกต้องและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
๒.ช่วยปฏิบัติงานด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีโดยติดตามตรวจสอบประเมินความปลอดภัยขั้นพื้นฐานบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายให้ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตสำหรับสถานปฏิบัติการทางรังสีเพื่อประกอบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีให้เป็นไปตามกฏหมาย 
๓.รวบรวมตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานปฏิบัติการทางรังสีทะเบียนวัสดุมันตรังสีเครื่องกำเนิดรังสีเพื่อประกอบการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีหรือการเตรียมความพร้อมประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสีได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
๔.ช่วยดำเนินการรับแจ้งติดตามรวบรวมข้อมูลประเมินสถานการณ์ทางรังสีเบื้องต้นของเหตุผิดปกติอุบัติเหตุทางรังสีและสร้างเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางรังสีเพื่อประกอบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางรังสี 
๕.ช่วยปฏิบัติงานพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานทางรังสีและกัมมันตภาพรังสีของประเทศการบำรุงรักษามาตรฐานการสอบเทียบและการให้การรับรองมาตรฐานทางรังสีการประเมินค่าปริมาณรังสีของผู้ปฏิบัติงานทางรังสีและผู้ที่เกี่ยวข้องการกำกับควบคุมตรวจสอบการใช้วัสดุนิวเคลียร์ของประเทศละกิจกรรมด้านพลังงานปรมาณูในประเทศไทยตามพันธกรณีของสนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์และมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องการติดตามตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ในการเฝ้าตรวจวิเคราะห์และประเมินค่ากัมมันตภาพรังสีตามพันธกรณีของสนธิสัญญาต่างๆเพื่อสร้างมาตรฐานด้านรังสีและปฏิบัติงานตามพันธกรณี 
๖.ดำเนินการด้านการจัดระบบเอกสาร
ระบบคุณภาพกฎระเบียบคู่มือมาตรฐานแนวปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยทารังสีและสนับสนุนการกำกับความปลอดภัยทางพลังงานปรมาณู 
๗.ช่วยถ่ายทอดความรู้ด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีและการสนันสนุนการกำกับดูแลการใช้พนังงานนิวเคลียร์รวมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาหน่วยงานของตนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ด้านการวางแผน 
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการหรือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
ด้านการประสานงาน 
๑.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
๒.ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
ด้านการบริการ 
๑.ให้บริการข้อมูลจัดเก็บข้อมูลรายงานผลลัพท์ผลสัมฤทธิ์ต่างๆจากการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตหรือเพื่อประโยชน์ในงานบริการข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
๒.ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่แก่หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในงานบริการข้อมูล 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ):คณะกรรมการคัดเลือกจะดำเนินการคัดเลือกดังนี้ 
๑.ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน(คะแนนเต็ม๑๐๐คะแนน) 
โดยทดสอบความรู้เกี่ยวกับ 
ตามเอกสารความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์รังสี 
ตามเอกสารความรู้เกี่ยวกับมาตรวิทยารังสี 
ตามเอกสารความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากรังสี 
(ตำแหน่งฟิสิกส์รังสีปฏิบัติการให้นำเฉพาะเครื่องคิดเลขเท่านั้นเข้าห้องสอบได้) 
๒.ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง(คะแนนเต็ม๑๐๐คะแนน) 

เปิดรับสมัคร:วันจันทร์ที่20พฤศจิกายนพ.ศ.2560ถึงวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนพ.ศ.2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24322


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy