menu ประกาศจาก.. เทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560
date 07 ธ.ค. 60 12:12    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก..  เทศบาลนครอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 ธันวาคม 2560

เทศบาลนครอุดรธานีรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างจำนวน4ตำแหน่ง9อัตราตั้งแต่วันที่18-28ธันวาคม2560


ด้วยเทศบาลนครอุดรธานีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ปฏิบัติหน้าที่ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีโดยได้รับอัตราค่าจ้างจากงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและจากงบประมาณเงินรายได้เทศบาล

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาสจำนวน1อัตรา

2พนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยครูจำนวน5อัตรา

3พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งผู้ดูแลเด็กจำนวน1อัตรา

4พนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งภารโรงจำนวน2อัตรา

รายละเอียดดังแนบ
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง 

1พนักงานจ้างตามภารกิจตาแหน่งครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส-มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ก.ท.กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพนักงานครูเทศบาล-เป็นคนรักเด็กและสามารถอุทิศเวลาให้กับงานได้อย่างเต็มที่เป็นอันดับแรก-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 
2พนักงานจ้างตามภารกิจตาแหน่งผู้ช่วยครู-มีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือสาขาศึกษาศาสตร์หรือทางอื่นที่ก.ท.กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งพนักงานครูเทศบาล(ตามบัญชีรายละเอียดกลุ่มสาขาวิชาเอกที่แนบท้าย)-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน 
3พนักงานจ้างทั่วไปตาแหน่งผู้ดูแลเด็ก-มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่-เป็นเพศหญิง 
4พนักงานจ้างทั่วไปตาแหน่งภารโรง-เป็นเพศชายมีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ภารโรงมีความรู้ด้านช่างไม้ช่างปูนสามารถซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้
การรับสมัครวันเวลาและสถานที่รับสมัคร

 ผู้ที่จะสมัครให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่สานักการศึกษา

(ชั้น๗)สานักงานเทศบาลนครอุดรธานีตั้งแต่วันที่18-28ธันวาคม2560ในวันและเวลาราชการ

หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่๐๔๒-๓๒๕๑๗๖ต่อ7200หรือติดตามข้อมูลทางเว็บไซด์www.udoncity.go.thขอบคุณข้อมูลจาก:perdsorbtoday.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy