Social :ประกาศจาก.. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

14 ม.ค. 61 09:01
ประกาศจาก.. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ประกาศจาก.. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครนายก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ตำแหน่ง: นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครนายก)

เงินเดือน: 18000 บาท

จำนวน: 1 อัตรา

วุฒิ

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน


ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
1.รวบรวมข้อมูล และศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมาตรฐานแรงงาน รวมทั้ง ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวด้านแรงงาน 
2.ปฏิบัติภารกิจการส่งเสริมงานด้านคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานแรงงาน 
3.ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือในเบื้องต้นแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน และ 
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
4.จัดทำทะเบียน ประมวลข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารแรงงาน
5.บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในคอมพิวเตอร์ระบบ On line 
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายขอบคุณข้อมูลจาก:perdsorbtoday.com

โพสต์โดย : monnyboy