Social :ประกาศจาก.. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครูผุ้สอน) ( 18 มกราคม - 24 มกราคม 2561 )

16 ม.ค. 61 12:01
ประกาศจาก.. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครูผุ้สอน) ( 18 มกราคม - 24 มกราคม 2561 )

ประกาศจาก.. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานราชการ (ครูผุ้สอน) ( 18 มกราคม - 24 มกราคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

15 มกราคม 2561

รายละเอียด

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (ครูผุ้สอน)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ๑. วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง 
ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรืออยู่ระหว่าง 
การศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูหรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพภายในระยะเวลา ๒ ปี 

๒. วิชาเอกกิจกรรมบำบัด จำนวน ๑ ตำแหน่ง 
ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี 
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรืออยู่ระหว่าง 
การศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครูหรือไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หากในวันทำสัญญาผู้ผ่านการเลือกสรรยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ให้ดำเนินการพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลา ๒ ปี 

๓. วิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน ๑ ตำแหน่ง 
ตามเอกสาร ต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี (ครุศาสตรบัณฑิต) 
ตามเอกสาร ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :
ครูผู้สอน
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ความรู้เรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารโดยการเขียน ตามเอกสาร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ตามเอกสาร การจัดการศึกษาทั่วไป ตามเอกสาร การจัดการศึกษาพิเศษ ตามเอกสาร ความสามารถทั่วไป ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ทักษะ
ทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
วิธีการประเมิน : สอบปฏิบัติ

สมรรถนะ
มนุษยสัมพันธ์ การประสานงาน การคิดวิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การสื่อสารโดยการพูด
วิธีการประเมิน : สองสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24604


ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy