Social :ประกาศจาก...กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ( 23 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2561 )

19 ม.ค. 61 11:01
ประกาศจาก...กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ( 23 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2561 )

ประกาศจาก...กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ( 23 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2561 )

ประกาศรับสมัคร

19 มกราคม 2561

รายละเอียด

กรมประชาสัมพันธ์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน : 10,500 บาท
ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก กราฟฟิคดีไซด์ เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความ ได้เป็นอย่างดี 
(2) ดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การทำงานให้เป็นระบบ เพื่อให้ อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2. ด้านงานบริการ 
(1)
ให้คำแนะนำ การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป์ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานศิลป์ 
(2) ช่วยจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับและนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพพจน์ และส่งเสริมการออกแบบงานศิลป์ 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : 1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 
สอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) 
โดยจะทดสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ ทัศนศิลป์ และความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
ความสามารถด้านการออกแบบร่างเบื้องต้น (Sketch Design) กำหนดรูปแบบ ขนาด การใช้วัสดุ และเทคนิคต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับรูปแบบการผลิตรายการโทรทัศน์ (ตามหัวข้อที่กำหนด) 
สอบปฏิบัติ (๑๐๐ คะแนน) 
โดยจะทดสอบ ทักษะความชำนาญ และประสบการณ์ในการออกแบบ (ตามหัวข้อ ที่กำหนด) 

2. การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) 100 คะแนน

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24632ขอบคุุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy