Social :โลกออนไลน์แชร์ “ข้อสั่งการนายก” เล็งหั่นงบสาขาวิชาไม่มีงานทำ

25 ม.ค. 61 06:00
โลกออนไลน์แชร์ “ข้อสั่งการนายก” เล็งหั่นงบสาขาวิชาไม่มีงานทำ

โลกออนไลน์แชร์ “ข้อสั่งการนายก” เล็งหั่นงบสาขาวิชาไม่มีงานทำ

โลกออนไลน์แชร์ “ข้อสั่งการนายก” 
เล็งหั่นงบสาขาวิชาไม่มีงานทำ


เมื่อวันที่ 23 มกราคม ได้มีการเผยแพร่ข้อสั่งการเพิ่มเติมของนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยความเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก (ทุนพัฒนาอาจารย์) พ.ศ. 2561 – 2580 ซึ่งเป็นโครงการของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


ข้อสั่งการดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้มีศักยภาพตรงตามความต้องการของประเทศ แต่ประเด็นที่ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์คือการลดเงินอุดหนุน หรือไม่ให้เงินอุดหนุนสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับความต้องการ พร้อมยกตัวอย่างสาขาวิชาภาษาจีน สร้างความไม่พอใจให้แก่ชาวเน็ต เนื่องจากภาษาจีนกลายเป็นอีกภาษาหลักในการติดต่อธุรกิจในปัจจุบัน และผู้ที่เรียนจบสาขาวิชานี้ส่วนใหญ่ก็มีงานทำ

นอกจากนี้ ประเด็นดังกล่าวยังนำไปสู่การพูดคุยถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยที่อาจกลายเป็นเพียง “โรงงานผลิตลูกจ้าง” มากกว่าบัณฑิตที่มีความรู้ รวมทั้งการให้ความสำคัญขององค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วย


ขอขอบคุณที่มา:news.sanook.com

โพสต์โดย : Wizz