menu ประกาศจาก.. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เพชรบูรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ( 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 )
date 13 ก.พ. 61 07:02    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก.. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เพชรบูรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ( 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

12กุมภาพันธ์2561

รายละเอียด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง:นักวิชาการแรงงาน(ปฏิบัติงานณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ.เพชรบูรณ์)
อัตราเงินเดือน:18,000บาท
ประเภท:บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง:1ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
1.รวบรวมข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานแรงงานสัมพันธ์สวัสดิการแรงงานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและมาตรฐานแรงงานรวมทั้งติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวด้านแรงงาน 
2.ปฏิบัติภารกิจการส่งเสริมงานด้านคุ้มครองแรงงานแรงงานสัมพันธ์สวัสดิการแรงงานความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานแรงงาน 
3.ให้คำปรึกษาแนะนำและตอบข้อหารือในเบื้องต้นแก่นายจ้างลูกจ้างประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแรงงานสัมพันธ์ความปลอดภัยในการทำงานและ 
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
4.จัดทำทะเบียนประมวลข้อมูลและรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารแรงงาน 
5.บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในคอมพิวเตอร์ระบบOnline 
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร:ความรู้ความสามารถ
ความรู้ด้านแรงงานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
วิธีการประเมิน:สอบข้อเขียน

ทักษะ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน:สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
มุ่งผลสัมฤทธิ์สามารถทำงานเป็นทีมมีมนุษยสัมพันธ์มีจิตสำนึกในการให้บริการ
วิธีการประเมิน:สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน:1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่1โดยวิธีการสอบข้อเขียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ602.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่1โดยวิธีการสอบข้อเขียนและการประเมินสมรรถนะครั้งที่2โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ603.การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากันให้ผู้ที่สอบได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าและถ้ายังได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีกก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร:วันจันทร์ที่26กุมภาพันธ์พ.ศ.2561ถึงวันจันทร์ที่5มีนาคมพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24722


ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy