menu ประกาศจาก.. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เพชรบูรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ( 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 )
date 13 ก.พ. 61 07:02    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก.. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เพชรบูรณ์ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ( 26 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2561 )
indiglow

ประกาศรับสมัคร

12 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน (ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.เพชรบูรณ์)
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
1.รวบรวมข้อมูล และศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และมาตรฐานแรงงาน รวมทั้ง ติดตามสถานการณ์การเคลื่อนไหวด้านแรงงาน 
2.ปฏิบัติภารกิจการส่งเสริมงานด้านคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และมาตรฐานแรงงาน 
3.ให้คำปรึกษา แนะนำ และตอบข้อหารือในเบื้องต้นแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน และ 
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
4.จัดทำทะเบียน ประมวลข้อมูล และรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารแรงงาน 
5.บันทึกผลการปฏิบัติงานลงในคอมพิวเตอร์ระบบ On line 
6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ความรู้ด้านแรงงาน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ทักษะ
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : 1.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 2.ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียน และการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 3.การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สอบได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และถ้ายังได้คะแนนประเมินสมรรถนะโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เท่ากันอีก ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24722


ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


indiglow

menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow