menu ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงชั้น 1 (ส่วนกลาง) ( 16 กุมภาพันธ์ - 22 กุมภาพันธ์ 2561 )
date 13 ก.พ. 61 07:02    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงชั้น 1 (ส่วนกลาง)  ( 16 กุมภาพันธ์ - 22 กุมภาพันธ์ 2561 )

ประกาศรับสมัคร

12กุมภาพันธ์2561

รายละเอียด

กรมวิชาการเกษตรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง:ช่างซ่อมบำรุงชั้น1(ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน:10430บาท
ประเภท:บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง:1ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ม.ศ.3,ม.3,ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ(ม.ศ.3)หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:ปฏิบัติงานในฐานะช่างขั้นต้นในการซ่อมแซมปรับแต่งดัดแปลงประกอบ
ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต์ยานพาหนะและอุปกรณ์ต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีการเลือกสรร:ความรู้ความสามารถ

สมรรถนะ
๑.ความสามารถในการใช้เครื่องมือ๒.ความถูกต้องของงาน๓.การมุ่งผลสัมฤทธิ์๔.การทำงานเป็นทีม 
วิธีการประเมิน:สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน:ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ๖๐

เปิดรับสมัคร:วันศุกร์ที่16กุมภาพันธ์พ.ศ.2561ถึงวันพฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24729ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy