menu ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงชั้น 1 (ส่วนกลาง) ( 16 กุมภาพันธ์ - 22 กุมภาพันธ์ 2561 )
date 13 ก.พ. 61 07:02    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก.. กรมวิชาการเกษตร รับสมัครงาน ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุงชั้น 1 (ส่วนกลาง)  ( 16 กุมภาพันธ์ - 22 กุมภาพันธ์ 2561 )
indiglow

ประกาศรับสมัคร

12 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

กรมวิชาการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุงชั้น 1 (ส่วนกลาง)
อัตราเงินเดือน : 10430 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ม.ศ.3, ม.3, ม.6
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ประกาศนียบัตรประโยคมัธยม ศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้น (ม.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.6) 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะช่างขั้นต้น ในการซ่อมแซม ปรับแต่ง ดัดแปลง ประกอบ
ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักรเครื่องยนต์ ยานพาหนะ และอุปกรณ์ ต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับ มอบหมาย 
วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ

สมรรถนะ
๑. ความสามารถในการใช้ เครื่องมือ ๒. ความถูกต้องของงาน ๓. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ๔. การทำงานเป็นทีม 
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24729ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


indiglow

menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow