menu ประกาศจาก.. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (กำหนดขยายเวลารับสมัคร) ( บัดนี้ - 22 มีนาคม 2561 )
date 13 ก.พ. 61 07:02    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก..  สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (กำหนดขยายเวลารับสมัคร)  ( บัดนี้ - 22 มีนาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

12กุมภาพันธ์2561

รายละเอียด

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง:วิศวกรปฏิบัติการ(กำหนดขยายเวลารับสมัคร)
อัตราเงินเดือน:17,500-19,250บาท
ประเภท:วิชาการระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง:1ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปริญญาโท
รายละเอียดวุฒิ:1.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาโทขึ้นไปของสำนักงานก.พ. 
2.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 
1.ด้านการปฏิบัติการ 
(1)ตรวจสอบแผนผังแผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสถานีขนส่งผู้โดยสารรายการคำนวณรูปแบบทางวิศวกรรมต่างๆในงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาการ 
(2)สำรวจค้นคว้าทบทวนตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงประกอบการวิเคราะห์ออกแบบวิจัยหรือจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรฐานประกอบการพัฒนาแก้ไขปัญหาการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุตลอดจนระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ 
(3)วิเคราะห์
รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงและประเมินสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการแนวทางการดำเนินงานต้นทุนและความคุ้มค่าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือการบริหารจัดการด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุตลอดจนระบบขนส่งสาธารณะ
2.ด้านการวางแผน 
(1)ออกแบบกระบวนการทำงานที่รับผิดชอบรวมทั้งสนับสนุนการวางแผนการดำเนินงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 
(2)รวบรวมทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการขนส่งและจราจร 
3.ด้านการประสานงาน 
(1)ประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานบุคลากรคณะกรรมการต่างๆองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับภารกิจงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความร่วมมือและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนด 
(2)ชี้แจงและให้รายละเอียดข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลกลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องหรือชัดเจนตามที่ได้รับมอบหมาย 
4.ด้านการบริการ
(1)ให้คำแนะนำและตอบคำถามประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่บุคลากรในและนอกหน่วยงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลหรือความรู้ที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นประโยชน์ 
(2)จัดเก็บข้อมูลจัดทำสถิติปรับปรุงฐานข้อมูลหรือสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายมาตรการมาตรฐานด้านการขนส่งและจราจร 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ):สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการโดยวิธีการสอบข้อเขียนคะแนนเต็ม200คะแนนมีหลักสูตรการสอบแข่งขันดังนี้ 
1.ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมขนส่งและจราจร 
ทักษะ/สมรรถนะ:ตามเอกสาร

เปิดรับสมัคร:วันพฤหัสบดีที่18มกราคมพ.ศ.2561ถึงวันพฤหัสบดีที่22มีนาคมพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24727


ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy