menu ประกาศจาก.. กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ( 20 กุมภาพันธ์ - 26 กุมภาพันธ์ 2561 )
date 13 ก.พ. 61 07:02    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก.. กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป  ( 20 กุมภาพันธ์ - 26 กุมภาพันธ์ 2561 )
indiglow

ประกาศรับสมัคร

12 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

กรมโยธาธิการและผังเมือง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป
อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น 
2. ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร 
3. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 
4. ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 
5. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ความรู้ทั่วไปเรื่องเศรษฐกิจ สังคม การเมืองภายในประเทศ และกลุ่มอาเซียน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ทักษะ
ทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานการร่างหนังสือราชการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร การจัดเตรียมเอกสาร การจัดทำวาระการประชุม และงานสารบรรณ ความรู้ในเรื่องโครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมโยธาธิการและผังเมือง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถที่จะทำงานในหน้าที่ หรือรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ บุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ 

วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนการประเมินในแต่ละสมรรถนะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24720


ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


indiglow

menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow