Social :

กรมราชทัณฑ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 1,463 อัตรา

01 พ.ค. 59 12:39
กรมราชทัณฑ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 1,463 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 1,463 อัตรา

กรมราชทัณฑ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ 1,463อัตรา 


กรมราชทัณฑ์ ถนนนนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประกาศรับสมัคร :    ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน 

เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) อัตราเงินเดือน :    11,500 - 12,650 บาท ประเภท :    ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวนตำแหน่งว่าง :    1391 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    - ปวส. - อนุปริญญา รายละเอียดวุฒิ :    - เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา และ  - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :    ตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร ทักษะ/สมรรถนะ :    - เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร  
นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) อัตราเงินเดือน :    15,000 - 16,500 บาท ประเภท :    วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง :    72 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ :    - เป็นผู้ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ  - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    ตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) :    ตามเอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร ทักษะ/สมรรถนะ :    - เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 เซนติเมตร และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่าที่กำหนดไว้ไม่เกิน 2 เซนติเมตร ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวมไม่น้อยกว่า 245 เซนติเมตร 

การรับสมัคร ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2559 - 10 พฤษภาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0 2257 7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส