menu ประกาศจาก.... สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานเลขานุการผู้บริหาร) ( 19 มีนาคม - 29 มีนาคม 2561 )
date 12 มี.ค. 61 07:03    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก.... สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานเลขานุการผู้บริหาร)  ( 19 มีนาคม - 29 มีนาคม 2561 )
indiglow

ประกาศรับสมัคร

8 มีนาคม 2561

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานเลขานุการผู้บริหาร)
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และทางการจัดการทั่วไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานเลขานุการ ผู้บริหาร งานเอกสาร บริหารงานทั่วไป ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายในและหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
1.
ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ด้านงานสารบรรณ ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และความรู้เกี่ยวกับองค์กร 2. ความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน 
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

ทักษะ
การสรุปและวิเคราะห์งาน
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2.การคิดวิเคราะห์
วิธีการประเมิน : สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน : เกณฑ์การตัดสิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24857


ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


indiglow

menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow