menu ประกาศจาก.... สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานเลขานุการผู้บริหาร) ( 19 มีนาคม - 29 มีนาคม 2561 )
date 12 มี.ค. 61 07:03    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก.... สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป 3 (งานเลขานุการผู้บริหาร)  ( 19 มีนาคม - 29 มีนาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

8มีนาคม2561

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง:พนักงานบริหารงานทั่วไป3(งานเลขานุการผู้บริหาร)
อัตราเงินเดือน:18000บาท
ประเภท:บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง:2ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาศิลปศาสตร์สาขาวิชาอักษรศาสตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาวารสารศาสตร์สาขาวิชาสื่อสารมวลชนสาขาวิชาบริหารธุรกิจและทางการจัดการทั่วไป

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเพื่อช่วยปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารงานเอกสารบริหารงานทั่วไปติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายในและหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร:ความรู้ความสามารถ
1.
ความรู้ความสามารถทั่วไปความรู้ด้านงานสารบรรณภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์และความรู้เกี่ยวกับองค์กร2.ความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน 
วิธีการประเมิน:สอบข้อเขียน

ทักษะ
การสรุปและวิเคราะห์งาน
วิธีการประเมิน:สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์2.การคิดวิเคราะห์
วิธีการประเมิน:สอบสัมภาษณ์

เกณฑ์การประเมิน:เกณฑ์การตัดสิน:ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ60

เปิดรับสมัคร:วันจันทร์ที่19มีนาคมพ.ศ.2561ถึงวันพฤหัสบดีที่29มีนาคมพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=24857


ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy