Social :

ครม.ให้หน่วยงานรัฐติดตั้งอุปกรณ์ชำระเงิน e-Payment ให้แล้วเสร็จใน ก.ย.60

28 มิ.ย. 59 18:11
ครม.ให้หน่วยงานรัฐติดตั้งอุปกรณ์ชำระเงิน e-Payment ให้แล้วเสร็จใน ก.ย.60

ครม.ให้หน่วยงานรัฐติดตั้งอุปกรณ์ชำระเงิน e-Payment ให้แล้วเสร็จใน ก.ย.60

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแนวทางสนับสนุนการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ระบบชำระเงินแบบอิเลคทรอนิกส์ (e-Payment) โดยให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน เช่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเริ่มดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์การชำระเงินแบบอิเลคทรอนิกส์ตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560

การติดติดตั้งระบบการชำระเงินแบบอิเลคทรอนิกส์นี้ จะมีความสำคัญในการจ่ายเงินของรัฐบาลไปสู่ประชาชนในระบบการชำระเงินแบบ Any ID โครงการขยายการใช้บัตร โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ โครงการ e-Payment ภาครัฐ โครงการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์อย่างไรก็ตาม โครงการการชำระเงินแบบ e-Payment นี้อาจจะทำให้เกิดความสับสนในเรื่องของการใช้ตัวเลข 13 หลักเหมือนกันทั้งระบบแบบบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล เพราะฉะนั้นเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบ e-Payment จะให้กรมการปกครองเป็นผู้ดูแลในเรื่องระบบเลขบัญชีโดยใช้เลขประจำตัวบัตรประชาชน 13 หลัก

ส่วนนิติบุคคลจะใช้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้ออกเลข 13 หลักให้ ส่วนอื่นๆ ที่ไม่เข้าทั้ง 2 เกณฑ์ จะให้กรมสรรพากรเป็นผู้ออกเลข 13 หลักให้แก่บุคคลและนิติบุคคลที่เหลือ


โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส