menu ขีดเส้น! ต้องยกเลิกใช้ "สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน" ภายใน ส.ค.นี้
date 02 พ.ค. 61 06:00    หมวด: ข่าวราชการ
facebook twitter google plus


ขีดเส้น! ต้องยกเลิกใช้ "สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้าน" ภายใน ส.ค.นี้

ขีดเส้น!ต้องยกเลิกใช้"สำเนาบัตรประชาชน-
ทะเบียนบ้าน"ภายในส.ค.นี้


หน่วยงานภาครัฐจะต้องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านจากผู้ที่มาติดต่อภายในเดือนส.ค.นี้เพื่อร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่กำหนดThailand4.0(ไทยแลนด์4.0)

วันนี้(30เม.ย.)เวลา09.30น.ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายThailand4.0ครั้งที่1/2561ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนึ่งในนั้นคือการเป็นรัฐบาลดิจิทัล(DigitalGovernment) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)ในเดือนพ.ค.2561จะระบุตำแหน่งจุดให้บริการสำหรับประชาชนประมาณ40,000จุดบริการตามคู่มือสำหรับประชาชนในinfo.go.th

และภายในเดือนส.ค.2561จะยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านจากหน่วยงานผู้ให้บริการพร้อมเปิดใช้แอปพลิเคชันบอกข้อมูลบริการส่วนในเดือนต.ค.2561เริ่มยกเลิกสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลและในเดือนม.ค.2562เปิดใช้ระบบCitizenFeedbackให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการแสดงความคิดเห็นและข้อร้องเรียน

นอกจากนี้ยังมีประเด็นการปฏิรูประบบราชการได้แก่การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ(ServiceReform)มีความก้าวหน้าใน4เรื่องได้แก่

1.การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ที่ลดคำขอค้างทั้งด้านยาและอาหารที่ยื่นก่อน7ส.ค.2560กว่า8,000คำขอได้หมดภายใน6เดือนและลดขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตทำให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้นเฉลี่ยร้อยละ20

2.การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทางปัญญาลดคำขอค้างสะสมสิทธิบัตรการประดิษฐ์อย่างต่อเนื่องโดยผลสำเร็จทำได้สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึงร้อยละ14

3.การจดทะเบียนที่ดินของกรมที่ดินสำนักงานที่ดินลดระยะเวลาดำเนินการรังวัดได้ตามเป้าหมายเฉลี่ยระยะเวลารอคิว45วันและพัฒนาการให้บริการข้อมูลที่ดินผ่านเว็บไซต์ของกรมที่ดินและMobileApplicationLandsMapsค้นหาได้จากสถานที่สำคัญผ่านระบบของGoogle

และ4.การนำเข้าและส่งออกของกรมศุลกากรได้เชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบSingleForm(B2G)สำหรับสินค้าวัตถุอันตรายใช้งานแล้ว6หน่วยงานอีก2หน่วยงานจะเริ่มใช้ภายในเดือนก.ย.2561

ส่วนเรื่องการพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่(Sandbox)มีความก้าวหน้าในการพัฒนา3เรื่องได้แก่

1.การแก้ไขพื้นที่ป่าและการใช้ประโยชน์พื้นที่จังหวัดน่านและกลไกการบริหารจัดการโดยจะขอคืนพื้นที่ร้อยละ18จากพื้นที่ป่าทั้งหมดและอีกร้อยละ10ที่เหลือให้ประชาชนสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้เต็มที่โดยพื้นที่ยังเป็นป่าของรัฐคาดการณ์ว่าภายในระยะเวลา3ปีเพื่อลดการบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์และส่งเสริมการเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

2.PublicSchoolหรือโรงเรียนร่วมพัฒนาที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ40โรงเรียนโดยมีผู้สนับสนุนจากภาคเอกชนจะเริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561

และ3.หน่วยงานราชการ4.0ได้แก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกรมบังคับคดีและสำนักงานก.พ.ร.ได้รับการผ่อนคลายหลักเกณฑ์และกฎระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานนำร่อง4หน่วยงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการพัฒนาองค์การรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายTHAILAND4.0และดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตกลงไว้

ขอขอบคุณที่มา:www.sanook.comโพสต์โดยสมาชิก : Wizz