menu ประกาศจาก.... สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน ( 15 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561 )
date 16 พ.ค. 61 07:05    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก.... สำนักข่าวกรองแห่งชาติ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน  ( 15 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร

14พฤษภาคม2561

รายละเอียด

สำนักข่าวกรองแห่งชาติจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน:11,500-12,650บาท
ประเภท:ทั่วไประดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง:10ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปวส.
รายละเอียดวุฒิ:(1)ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในทุกสาขาวิชาและ 
(2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานก.พ.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับที่สูงกว่า 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานด้านการข่าวตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอนและวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกำกับแนะนำตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆดังนี้ 

1.ด้านการปฏิบัติการ 
(1)ช่วยติดตามและสังเกตความเคลื่อนไหวสถานการณ์และพฤติการณ์ของบุคคลกลุ่มบุคคลองค์การและสื่อมวลชนที่เป็นเป้าหมายด้านการข่าวเพื่อให้การดำเนินงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
(2)ช่วยตรวจสอบและสืบสวนประวัติและพฤติการณ์ของข้าราชการและลูกจ้างในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจรวมทั้งสำรวจตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บังคับบัญชานำไปกำหนดนโยบายหรือแผนการปฏิบัติงาน 
(3)ร่วมกำหนดแผนและปฏิบัติการรวมทั้งปฏิบัติงานในการต่อต้านการหาข่าวการจารกรรมการก่อวินาศกรรมการบ่อนทำลายการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติและการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(4)เก็บรวบรวมข่าวสารสรุปและรายงานการปฏิบัติการประมวลรายละเอียดข้อเท็จจริงเพื่อทำรายงานข่าวกรอง 

2.ด้านการบริการ 
ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานราชการเอกชน 
หรือประชาชนทั่วไปเพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในทางการข่าวเพื่อประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ):ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้โดยวิธีการสอบข้อเขียน 
1.วิชาความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน(คะแนนเต็ม150คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถในการติดตามรวบรวมข่าวสารและสรุปเหตุผลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงหรือความสงบเรียบร้อยภายในประเทศการกินดีอยู่ดีของประชาชนและความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
2.วิชาภาษาอังกฤษ(คะแนนเต็ม50คะแนน) 
ทดสอบความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหลักไวยกรณ์สรุปความหรือตีความจากข้อความสั้นๆในระดับเบื้องต้น 

ทักษะ/สมรรถนะ:สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ 
มีความอดทนสามารถปฏิบัติงานในภาวะที่กดดัน 
มีคุณลักษณะเฉพาะบุคคลที่แสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีปฏิภาณไหวพริบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เงื่อนไข:ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร:วันอังคารที่15พฤษภาคมพ.ศ.2561ถึงวันศุกร์ที่8มิถุนายนพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=25208ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy