Social :ครม.รับทราบแผนเสนอ กฎหมายหนุนบริหารงาน-ปฏิรูปประเทศช่วง 1 ปี

04 พ.ค. 59 06:39
ครม.รับทราบแผนเสนอ กฎหมายหนุนบริหารงาน-ปฏิรูปประเทศช่วง 1 ปี

ครม.รับทราบแผนเสนอ กฎหมายหนุนบริหารงาน-ปฏิรูปประเทศช่วง 1 ปี

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบแผนงานของรัฐบาลในการเสนอร่างกฎหมาย และการผลักดันกฎหมายฉบับต่างๆ ในระหว่างอายุรัฐบาลชุดนี้ คือ ปี 57-60 ตามการรายงานจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่ปี 57 จนถึงปัจจุบันมีการออกกฎหมายรวมแล้ว 151 ฉบับ ซึ่งในจำนวนนี้มี 56 ฉบับที่จำเป็นตัองมีการออกกฎหมายฉบับรอง หรือออกระเบียบ ประกาศต่างๆ เพื่อสนับสนุนการใช้บังคับกฎหมายหลัก อย่างไรก็ดีมีการออกกฎหมายฉบับรอง หรือระเบียบ ประกาศ เพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายไปได้แล้ว 29 ฉบับ ส่วนที่เหลืออีก 27

ฉบับยังอยู่ระหว่างกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการออกกฎหมายรองเพื่อให้กฎหมายหลักมีผลใช้บังคับได้อย่างสมบูรณ์

สำหรับร่างกฎหมายสำคัญที่รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการผลักดัน คือ ร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ, ร่าง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ, ร่าง พ.ร.บ.มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา และร่าง พ.ร.บ.แก้ไขประมวลวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งคาดว่าจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 59 จะมีการผลักดันกฎหมายได้ 190 ฉบับ

ทั้งนี้ นายวิษณุ ได้ชี้แจงว่า หลักการสำคัญของรัฐบาลในการพิจารณาออกกฎหมายแต่ละฉบับนั้นจะคำนึงถึงสิ่งที่สำคัญในแต่ละด้าน เช่น กฎหมายใดที่มีความล้าสมัยไม่ทันต่อสถานการณ์ก็จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น กฎหมายใดที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมก็จำเป็นต้องเร่งผลักดัน และกฎหมายใดที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนกับต่างประเทศ และช่วยให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับประเทศอื่นได้ก็ต้องเร่งผลักดันให้ออกมาบังคับใช้โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส