menu ประกาศจาก.... กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ( 18 มิถุนายน - 24 มิถุนายน 2561 )
date 12 มิ.ย. 61 06:06    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก.... กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์  ( 18 มิถุนายน - 24 มิถุนายน 2561 )
indiglow

ประกาศรับสมัคร

11 มิถุนายน 2561

รายละเอียด

กรมการค้าภายใน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบัญชี และสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1) ตำแหน่งสังกัดสำนักตรวจสอบและปฏิบัติการ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ พฤติกรรมผู้ประกอบการค้าในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสทางการค้า 
ตรวจสอบดูแลผู้ประกอบการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมการค้าภายในรับผิดชอบและ มาตรการที่ทางราชการกำหนดทั่วราชอาณาจักร 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับร้องเรียน และตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือทั้งสินค้าเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายราคาและแก้ไขปัญหา 
ศึกษา รวบรวม จัดทำข้อมูล เพื่อใช้สำหรับแก้ไขปัญหาด้านราคา ในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตการณ์ด้านราคาสินค้า
ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานตรวจสอบติดตามพฤติกรรมทางการค้ามีผลดี และเสนอแนะแนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบและปราบปราม 
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2) ตำแหน่งสังกัดกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
ตรวจสอบและช่วยพิจารณางานออกหนังสืออนุญาต และต่ออายุหนังสืออนุญาต 
คำนวณและรับชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตค้าข้าว และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตาม พ.ร.บ.การค้าข้าวฯ 
รวบรวม บันทึก และปรับปรุงข้อมูลการยื่นขออนุญาตประกอบการค้าข้าวและการขออนุญาต 
อื่น ๆ ตาม พ.ร.บ.การค้าข้าวฯ 
รับแจ้ง รวบรวม บันทึกและประมวลข้อมูลการยื่นแจ้งแบบรายงานการค้าข้าวประจำเดือน 
ให้คำแนะนำ ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการขออนุญาตประกอบการค้าข้าว และการขออนุญาตอื่น ๆ ตาม พ.ร.บ.การค้าข้าวฯ 
ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และกฎหมายของกรมการค้าภายใน ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านการผลิตการตลาด กฎระเบียบทางการค้า
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน (แบบอัตนัย)

สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ตามเอกสาร ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามเอกสาร ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามเอกสาร การจัดจ้างเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึง วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=25376


ขอบคุณข้อมูลจาก:


โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


indiglow

menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow