menu ประกาศจาก.... กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ( 18 มิถุนายน - 24 มิถุนายน 2561 )
date 12 มิ.ย. 61 06:06    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก.... กรมการค้าภายใน รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์  ( 18 มิถุนายน - 24 มิถุนายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร

11มิถุนายน2561

รายละเอียด

กรมการค้าภายในประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง:นักวิชาการพาณิชย์
อัตราเงินเดือน:18000บาท
ประเภท:บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง:2ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาบัญชีและสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:1)ตำแหน่งสังกัดสำนักตรวจสอบและปฏิบัติการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ปฏิบัติงานตรวจสอบพฤติกรรมผู้ประกอบการค้าในรูปแบบใหม่ๆเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสทางการค้า 
ตรวจสอบดูแลผู้ประกอบการให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กรมการค้าภายในรับผิดชอบและมาตรการที่ทางราชการกำหนดทั่วราชอาณาจักร 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติกรรมผู้ประกอบธุรกิจตามที่ได้รับร้องเรียนและตรวจสอบปริมาณสินค้าคงเหลือทั้งสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายราคาและแก้ไขปัญหา 
ศึกษารวบรวมจัดทำข้อมูลเพื่อใช้สำหรับแก้ไขปัญหาด้านราคาในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตการณ์ด้านราคาสินค้า
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานตรวจสอบติดตามพฤติกรรมทางการค้ามีผลดีและเสนอแนะแนวทางวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานตรวจสอบและปราบปราม 
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

2)ตำแหน่งสังกัดกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร2ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ 
ตรวจสอบและช่วยพิจารณางานออกหนังสืออนุญาตและต่ออายุหนังสืออนุญาต 
คำนวณและรับชำระค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตค้าข้าวและค่าธรรมเนียมอื่นๆตามพ.ร.บ.การค้าข้าวฯ 
รวบรวมบันทึกและปรับปรุงข้อมูลการยื่นขออนุญาตประกอบการค้าข้าวและการขออนุญาต 
อื่นๆตามพ.ร.บ.การค้าข้าวฯ 
รับแจ้งรวบรวมบันทึกและประมวลข้อมูลการยื่นแจ้งแบบรายงานการค้าข้าวประจำเดือน 
ให้คำแนะนำชี้แจงรายละเอียดและวิธีการขออนุญาตประกอบการค้าข้าวและการขออนุญาตอื่นๆตามพ.ร.บ.การค้าข้าวฯ 
ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิธีการเลือกสรร:ความรู้ความสามารถ
ความรู้เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และกฎหมายของกรมการค้าภายในความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิตการตลาดกฎระเบียบทางการค้า
วิธีการประเมิน:สอบข้อเขียน(แบบอัตนัย)

สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน:ตามเอกสารผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ60ตามเอกสารผู้ที่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่2(สอบสัมภาษณ์)จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่1(สอบข้อเขียนวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและวิชาความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง)ในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ60ตามเอกสารการจัดจ้างเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้โดยจะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่1และครั้งที่2รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่2มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่าและหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่2เท่ากันจะให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ลำดับที่สูงกว่า

เปิดรับสมัคร:วันจันทร์ที่18มิถุนายนพ.ศ.2561ถึงวันอาทิตย์ที่24มิถุนายนพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=25376


ขอบคุณข้อมูลจาก:โพสต์โดยสมาชิก : monnyboy