Social :แนะนำวิธีกำจัด แมลงศัตรูพืช ด้วยวิธีธรรมชาติ

09 ก.ค. 61 12:07
แนะนำวิธีกำจัด แมลงศัตรูพืช ด้วยวิธีธรรมชาติ

แนะนำวิธีกำจัด แมลงศัตรูพืช ด้วยวิธีธรรมชาติ

แนะนำวิธีกำจัด แมลงศัตรูพืช  ด้วยวิธีธรรมชาติ

การใช้สารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย  เนื่องจากให้ความสะดวก และสามารถกำจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เกษตรทั่วไปมักคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดตามมา โดยเฉพาะสารตกค้างที่สามารถเป็นอันตรายต่อตัวเกษตรกร และต่อผู้บริโภค รวมถึงการตกค้างของสารพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อดิน สัตว์ และแมลงที่มีประโยชน์
การจัดการแมลงศัตรูพืชตามหลักธรรมชาตินั้น  เกษตรกรบางรายอาจเข้าใจถึงการใช้สารสกัดสมุนไพรมาช่วยในการควบคุมแมลงศัตรูพืช  ซึ่งถือเป็นวิธีหนึ่งที่อาศัยธรรมชาติเข้าช่วย ซึ่งวิธีนี้เพียงวิธีเดียวไม่สามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชได้กับทุกชนิด  ซึ่งการจัดการศัตรูพืชยังต้องอาศัยหลักการตามธรรมชาติช่วยในการจัดการ  ซึ่งจะครอบคลุมถึงการใช้ศัตรูแมลงศัตรูพืชที่เป็นตัวห้ำตัวเบียนคอยควบคุมประชากรของแมลงหรือศัตรูพืช

ศัตรูแมลงศัตรูพืชเป็นศัตรูที่คอยควบคุมแมลงชนิดต่างๆ  โดยส่วนมากจะเป็นสัตว์ผู้ล่าที่คอยจับกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร นอกจากนั้น  ยังรวมถึงจุลชีพที่สามารถฆ่าแมลงศัตรูพืชได้  แบ่งเป็น  3  ส่วน  คือ
1. แมลงศัตรูธรรมชาติที่เข้าจับกินแมลงศัตรูพืชในทุกระยะตั้งแต่ระยะไข่จนถึงตัวเต็มวัยเป็นอาหาร  เรียกแมลงกลุ่มนี้ว่า  “ตัวห้ำ” แมลงพวกนี้มีทั้งชนิดที่กินแมลงเพียงชนิดเดียว  และชนิดที่กินแมลงได้หลายชนิด  เช่น  ด้วงเต่าจะจับกินเพลี้ยหอยนวมฝ้าย  ส่วนแมงมุมสามารถจับกินแมลงเกือบทุกชนิด

2. แมลงศัตรูธรรมชาติที่เข้าจับกินไข่หรือตัวอ่อนแมลงศัตรูพืช   รวมไปถึงการเข้ารุกรานหรือทำลายถิ่นที่อยู่ของแมลงศัตรูพืช  เรียกแมลงกลุ่มนี้ว่า “ตัวเบียน” รูปแบบการทำลายของตัวเบียนจะเข้าทำลายแมลงศัตรูพืชทั้งชนิดเจาะจงชนิดเดียวหรือทำลายได้หลายชนิดพร้อมๆกัน เช่น  แตนเบียนชนิดที่เข้าเบียนเฉพาะเพลี้ยอ่อน  แตนเบียนชนิดที่เข้าเบียนหนอนกระทู้  ส่วนแมลงวันก้นขนสามารถเข้าทำลายแมลงได้หลายชนิดพร้อมกัน

3. กลุ่มของเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคในแมลง   ทำให้แมลงไม่เจริญเติบโตหรือตาย เรียกว่า  เชื้อโรคของแมลง ซึ่งได้แก่  เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และไส้เดือนฝอย  โดยปัจจุบันมีการศึกษา
และพัฒนาหาเชื้อโรคแมลงที่สามารถกำจัดแมลงได้เป็นอย่างดี อาทิ ไวรัส NPV แบคทีเรีย BT เชื้อราบิวเวอร์เรีย  เป็นต้น ซึ่งเชื้อเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์  ไม่ตกค้างในธรรมชาติ สามารถเพาะขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจำนวนได้รวดเร็ว  และในปริมาณมาก
สำหรับแนวทางในการจัดการแมลงศัตรูพืชด้วยการอนุรักษ์ธรรมชาติจึงถือเป็นการอนุรักษ์แมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อใช้ประโยชน์ในการกำจัดแมลงศัตรูพืชบางชนิด  ซึ่งมีแนวทาง  ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการใช้ปุ๋ยเคมี  และสารกำจัดวัชพืช  รวมถึงสารพิษอื่นๆทางการเกษตร  เนื่องด้วยสารเหล่านี้มีผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน มีการสะสมในดิน และส่งผลต่อสัตว์ จุลินทรีย์ และความหลากหลายทางชีวภาพของแปลงเกษตร
2. หลีกเลี่ยงการใช้สารกำจัดแมลงศัตรูพืชในกลุ่มของยาฆ่าแมลง  ยาฆ่าเชื้อรา  และหันมาใช้สมุนไพรจากธรรมชาติแทน  เนื่องด้วยสารเหล่านี้มักมีกำจัดหรือส่งผลกระทบต่อแมลงหลายชนิดในวงกว้างทั้งที่มีโทษ  และเป็นประโยชน์ซึ่่งไม่สามารถควบคุมให้เกิดผลอย่างจำเพาะได้
3. ปลูกพืชให้มีความหลากหลายของชนิดในพื้นที่ว่างหรือรอบพื้นที่แปลงเกษตร เพื่อเพิ่มความหลากหลายของแมลงธรรมชาติ  และรักษาระบบนิเวศ
4. หลีกเลี่ยงการจับหรือไล่สัตว์กินแมลงชนิดต่างๆ อาทิ  นก  กบ  เขียด  คางคก  อึ่งอ่าง  กิ้งก่า  แย้  และสัตว์อื่นๆ  รวมไปถึงการหลีกเลี่ยงการทำลายรังหรือถิ่นที่อยู่อาศัยโดยรอบ
5. ศึกษา  และสังเกตแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ   หากมีปริมาณมากเกินไปหรือทำลายผลผลิตทางการเกษตรมาก  ให้เพิ่มแมลงธรรมชาติหรือสัตว์กินแมลงที่สามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชชนิดนั้นๆ  ด้วยการเพิ่มปริมาณด้วยการนำมาปล่อยในแปลง และพื้นที่โดยรอบ


ข้อมูลอ้างอิง  :  http://puechkaset.com

โพสต์โดย : POK@