Social :มติที่ประชุม!! เคาะแล้ว!มติ5กกต.เลือก”อิทธิพร”ปธ.คนใหม่

01 ส.ค. 61 07:08
มติที่ประชุม!! เคาะแล้ว!มติ5กกต.เลือก”อิทธิพร”ปธ.คนใหม่

มติที่ประชุม!! เคาะแล้ว!มติ5กกต.เลือก”อิทธิพร”ปธ.คนใหม่

การประชุมผู้ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อเลือกกันเองเป็นประธาน กกต. ล่าสุด ที่ประชุม มีมติเลือก นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นว่าที่ ประธาน กกต.

โดยที่ประชุมได้ใช้เวลาเกือบ 1 ชั่วโมง ในการดำเนินการเลือกกันเอง ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 204 มาตรา 206 มาตรา 217 และพระราชบัญญัติประกอบธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 มาตรา 12 วรรคเก้าทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฎิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จะนำผลการเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธาน กกต. ของผู้ได้รับความชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ทั้ง 5 คน ให้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับทราบ เพื่อจะได้ดำเนินการนำความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเก้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการการเลือกตั้งต่อไป


ขอบคุณข้อมูลจาก:innnews

โพสต์โดย : monnyboy