Social :

ประกาศจาก.... อบจ.หนองบัวลําภู รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 สิงหาคม 2561

07 ส.ค. 61 12:08
ประกาศจาก.... อบจ.หนองบัวลําภู รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 สิงหาคม 2561

ประกาศจาก.... อบจ.หนองบัวลําภู รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 สิงหาคม 2561

อบจ.หนองบัวลําภู รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 ตำแหน่ง 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 สิงหาคม 2561


ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 4 ตำแหน่ง 35 อัตรา

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 (1) แห่งประกาศคณะกรรมการข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

  1. 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ตำแหน่ง จำนวน 10 อัตรา ประกอบด้วย

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 2 อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเจาะบ่อบาดาล จำนวน 7 อัตรา

1.2 ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 25 อัตรา ประกอบด้วย

- ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 25 อัตรา

2. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้าง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม

ตามข้อ 4 ของประกาศ ก.จ.จ.หนองบัวลำภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 ดังนี้

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น สำหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้

(4.1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(4.2) วัณโรคในระยะอันตราย

(4.3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

(4.4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ

(4.5) โรคพิษสุราเรื้อรัง

/(5) ไม่เป็น...

- 2 -

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง

(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับ

การรับสมัครแต่ละตำแหน่ง (เอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

3 การรับสมัคร

3.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง

ได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ระหว่างวันที่ 15 - 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 (ในวันและเวลาราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0-4231-2871 ต่อ 222 หรือเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู www.nppao.go.th

3.2 เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร

3.2.1 ผู้ประสงค์จะสมัครจะต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด มายื่นในวันสมัคร ประกอบด้วย

(1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน) และให้ผู้สมัครเขียนชื่อ - สกุล ตำแหน่งที่สมัครไว้ด้านหลังรูปถ่ายทุกรูป

(2) สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดง

ว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดสมัคร จำนวน 1 ชุด

(3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

(5) สำเนาใบผ่านเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9,สด.43 )

(เฉพาะเพศชาย) จำนวน 1 ชุด

(6) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม ข้อ 2.1 (4) ซึ่งออกให้ไม่

เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย(ฉบับจริง) โดยสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนโดยแพทย์ปริญญา

(7) หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

(8) หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือส่วนราชการหรือนายจ้าง

มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ในตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างเจาะบ่อบาดาล

อนึ่ง กรณีมีเอกสารไม่ครบตามที่กำหนดไว้ดังกล่าวข้างต้น จะไม่รับสมัครโดยเด็ดขาด

/3.2.2 ผู้สมัคร...

- 3 -

3.2.2 ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัคร และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริงและจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นและแสดงหลักฐานตามวัน เวลา และ สถานที่ที่กำหนด กรณียื่นเอกสารไม่ครบถ้วน จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร และหากมีกรณีการปลอมแปลงเอกสารที่ใช้สมัคร จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

3.2.3 หากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัคร หรือถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร และไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ

4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัคร ในอัตราตำแหน่งละ 100 บาท (ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ)

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จะปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ

เลือกสรร ในวันที่ 3 กันยายน พ .ศ. 2561 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู www.nppao.go.th หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โทรศัพท์ 0-4231-2871 ต่อ 222 ในวันและเวลาราชการ

6 หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล โดยวิธีการประเมินสมรรถนะ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด โดยวิธีการสอบภาคปฏิบัติ หรือวิธีการสอบสัมภาษณ์ วิธีใด วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน ประกอบด้วย

6 .1. การทดสอบการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

6.2. การสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

7. ประกาศกำหนด วัน เวลา และสถานที่เลือกสรร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จะดำเนินการเลือกสรร ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง โดยวิธีการทดสอบตัวอย่างงาน และการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งหน้าที่ ในวันที่ 11 กันยายน 2561 โดยปิดประกาศไว้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งนี้รายงานเพื่อเข้ารับการเลือกสรร ในเวลา 08.30 น. ณ สถานที่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูประกาศกำหนด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู โทร. 0-4231-2871 ต่อ 222 ในวันและเวลาราชการ

8. เกณฑ์การตัดสิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ต้องได้

คะแนนแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูกำหนด

/8. เกณฑ์การ...

- 4 -

9. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จะประกาศรายชื่อผ่านการทดสอบตัวอย่างงานและการสัมภาษณ์ ให้ทราบ ในวันที่ 17 กันยายน 2561 โดยจะปิดประกาศไว้ ณ ป้ายประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู และทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู www.nppao.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู หมายเลขโทรศัพท์ 0-4231-2871 ต่อ 222 ในวันและเวลาราชการ

10. การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

10.1 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร จะเรียงตามลำดับที่จากผู้ผ่านการ

เลือกสรรที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับสูงกว่า

10.2 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรกำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี แต่ถ้า

มีการสรรหาและเลือกสรรอย่างเดียวกันนั้นอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก

11. เงื่อนไขการจ้าง

11.1 การจ้างพนักงานจ้าง จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภูก่อน จึงจะทำสัญญาจ้างได้ ระยะเวลาการจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจมีสัญญาจ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี

11.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีละ 2 ครั้ง ตามปีงบประมาณ เพื่อนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการเลื่อนค่าตอบแทน การเลิกจ้าง การต่อสัญญาจ้างและอื่นๆ

อนึ่ง สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างในครั้งนี้ ผู้สมัครได้ตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครหากภายหลังได้ตรวจสอบพบว่าผู้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู ขอสงวนสิทธิในการเลือกสรรและทำสัญญาจ้าง และจะยกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู จะทำการบรรจุและแต่งตั้งตามแผนอัตรากำลัง (ปีงบประมาณ 2561-2563) เท่าที่มีและมีความจำเป็นต้องใช้บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

********************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก:perdsorbtoday.com

โพสต์โดย : monnyboy