Social :

ประกาศจาก.... ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในระดับบริหาร ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEsและตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEs จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กันยายน 2561

08 ส.ค. 61 07:08
ประกาศจาก.... ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในระดับบริหาร ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEsและตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEs จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กันยายน 2561

ประกาศจาก.... ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในระดับบริหาร ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEsและตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEs จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กันยายน 2561

ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในระดับบริหาร ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEsและตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEs จำนวน 70 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ - 28 กันยายน 2561ธนาคารออมสินรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในระดับบริหาร 
เพื่อเป็นการรองรับตำแหน่งว่าง ดังนี้

1. ตำแหน่งผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEs
2. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์ธุรกิจสินเชื่อลูกค้า SMEsตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs จำนวน 50 อัตรา
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
31 ก.ค. 61 ถึง 28 ก.ย. 61
รายละเอียดงาน
เงื่อนไข
อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
หมายเหตุ
1. อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์) 
2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
3. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน 
4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 
5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 
6. หากผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
7. มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ หรือลูกค้าผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ 
8.
มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

หมายเหตุ : การเลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารเท่านั้น


ตำแหน่ง
ผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs จำนวน 20 อัตรา
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
31 ก.ค. 61 ถึง 28 ก.ย. 61
รายละเอียดงาน
เงื่อนไข
อายุไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
หมายเหตุ
1. อายุไม่เกิน 50 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์) 
2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
3. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน 
4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 
5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 
6. หากผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
7. มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ หรือลูกค้าผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ 
8. มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินในตำแหน่งผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 3 ปี 

หมายเหตุ : การเลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารเท่านั้น


************************************************************

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่


ขอบคุณข้อมูลจาก:perdsorbtoday.com

โพสต์โดย : monnyboy