Social :

ประกาศจาก.... กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ( 14 สิงหาคม - 20 สิงหาคม 2561 )

09 ส.ค. 61 07:08
ประกาศจาก.... กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ( 14 สิงหาคม - 20 สิงหาคม 2561 )

ประกาศจาก.... กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า ( 14 สิงหาคม - 20 สิงหาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

8 สิงหาคม 2561

รายละเอียด

กรมการพัฒนาชุมชน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : นายช่างไฟฟ้า
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่น 
ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครคือวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานทางช่างไฟฟ้าที่ค่อนข้างมีความยุ่งยากทางเทคนิค ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบระบบไฟฟ้า ควบคุมดูแลระบบ ตรวจ ทดสอบ สร้างส่วนประกอบ ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าที่ต้องใช้ความละเอียด แม่นยำ และเทคนิคพอสมควร คำนวณราคาและประมาณราคาในการดำเนินงานดังกล่าว รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : ความรู้ความสามารถ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน ความรู้ทั่วไป ๑) กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ ๒) ความรู้เกี่ยวกับกรมการพัฒนาชุมชน เช่น ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์
ภารกิจ ยุทธศาสตร์ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน ๓) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้เฉพาะตำแหน่ง ๑) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ๒) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ ๓) ความรู้เกี่ยวกับระบบแสงสว่าง ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ๔) ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดทางไฟฟ้า การทดสอบและการวัด ๕) ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรกลไฟฟ้า 

ทักษะ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
วิธีการประเมิน : สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน พฤติกรรมที่แสดงออก บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า

สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ผู้ที่จะถือว่าผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ โดยให้คำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล

เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=25694ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy