Social :

ประกาศจาก.... สำนักงานป้องกันวบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ( 15 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2561 )

09 ส.ค. 61 07:08
ประกาศจาก.... สำนักงานป้องกันวบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ( 15 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2561 )

ประกาศจาก.... สำนักงานป้องกันวบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ( 15 สิงหาคม - 21 สิงหาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

8 สิงหาคม 2561

รายละเอียด
กรมควบคุมโรค ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ (ของสำนักงานป้องกันวบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี)
อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
หรือทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
วิธีการประเมิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=25692ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy