menu สนับสนุนยาในบัญชี! มติบอร์ดยาปรับแนวทางการจัดซื้อของรัฐ
date 10 ส.ค. 61 06:08    หมวด: ข่าวราชการ
facebook twitter google plus


สนับสนุนยาในบัญชี! มติบอร์ดยาปรับแนวทางการจัดซื้อของรัฐ
มติบอร์ดยาปรับแนวทางการจัดซื้อของรัฐ

พล.อ.ฉัตรชัยสาริกัลยะรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติครั้งที่2/2561ร่วมกับคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยที่ประชุมมีมติปรับปรุงแนวทางการจัดซื้อยาของรัฐเพื่อสนับสนุนยาในบัญชีนวัตกรรมไทยแบ่งเป็น3กลุ่ม
คือยาทั่วไปยาชีววัตถุและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาโดยใช้งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ30เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมและเห็นชอบให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรมและผู้ผลิตภาคเอกชนเพื่อให้ประเทศเกิดความมั่นคงทางยาและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนั้นได้รับทราบผลการดำเนินงานในช่วง6เดือนที่ผ่านมาได้แก่การปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มเติมซึ่งมียาที่สำคัญได้แก่วัคซีนฮิบในรูปแบบวัคซีนรวม1เข็มป้องกันได้5โรคเพื่อลดการป่วยและเสียชีวิตจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็กยาสำหรับป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ทารกในครรภ์และยาสำหรับโรคหลอดเลือดดำในจอตาอุดตันเป็นต้นอีกทั้งได้มีการปรับปรุงราคากลางยาให้ทันสมัยเพิ่มเติมอีกจำนวน179รายการ
รวมทั้งผลักดันให้มียาสามัญทดแทนยาต้นแบบทำให้เพิ่มการเข้าถึงยาใน6กลุ่มโรคสำคัญและเร่งผลักดันนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผลและลดปัญหาเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การประกาศเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลในปีพ.ศ.2565เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมผู้ผลิตยาในประเทศผ่านบัญชีนวัตกรรมไทย


ขอบคุณข้อมูลจาก:innnewsโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy