menu สนับสนุนยาในบัญชี! มติบอร์ดยาปรับแนวทางการจัดซื้อของรัฐ
date 10 ส.ค. 61 06:08    หมวด: ข่าวราชการ
facebook twitter google plus


สนับสนุนยาในบัญชี! มติบอร์ดยาปรับแนวทางการจัดซื้อของรัฐ
indiglow
มติบอร์ดยาปรับแนวทางการจัดซื้อของรัฐ

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ร่วมกับคณะกรรมการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมีมติปรับปรุงแนวทางการจัดซื้อยาของรัฐ เพื่อสนับสนุนยาในบัญชีนวัตกรรมไทย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
คือ ยาทั่วไป ยาชีววัตถุ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยใช้งบประมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม และเห็นชอบให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรม และผู้ผลิตภาคเอกชน เพื่อให้ประเทศเกิดความมั่นคงทางยา และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนั้นได้รับทราบผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ได้แก่ การปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติเพิ่มเติมซึ่งมียาที่สำคัญ ได้แก่ วัคซีนฮิบ ในรูปแบบวัคซีนรวม 1 เข็ม ป้องกันได้ 5 โรค เพื่อลดการป่วยและเสียชีวิตจากโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบในเด็ก ยาสำหรับป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ทารกในครรภ์ และยาสำหรับโรคหลอดเลือดดำในจอตาอุดตัน เป็นต้น อีกทั้งได้มีการปรับปรุงราคากลางยาให้ทันสมัยเพิ่มเติมอีกจำนวน 179 รายการ
รวมทั้ง ผลักดันให้มียาสามัญทดแทนยาต้นแบบทำให้เพิ่มการเข้าถึงยาใน 6 กลุ่มโรคสำคัญ และเร่งผลักดันนโยบายการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และลดปัญหาเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การประกาศเป็นประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล ในปี พ.ศ.2565 เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมผู้ผลิตยาในประเทศผ่านบัญชีนวัตกรรมไทย


ขอบคุณข้อมูลจาก:innnewsโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


indiglow

menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow