menu ส่งเสริมเศรษฐกิจ!! สนช.พิจารณาพิธีสารการค้าเสรีไทย-AUS
date 10 ส.ค. 61 06:08    หมวด: ข่าวราชการ
facebook twitter google plus


ส่งเสริมเศรษฐกิจ!! สนช.พิจารณาพิธีสารการค้าเสรีไทย-AUS

ส่งเสริมเศรษฐกิจ!!สนช.พิจารณาพิธีสารการค้าเสรีไทย-AUS

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาเรื่องด่วนการให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก2และภาคผนวก5ของความตกลงการค้าเสรีไทย–ออสเตรเลียที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอโดยนางสาวชุติมาบุณยประภัศรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงว่าพิธีสารฉบับนี้เป็นการแก้ไขปริมาณสินค้าที่มีการใช้มาตรการโควตาภาษี(TariffRateQuota:TRQ)ตามบัญชีแนบท้ายภาคผนวก2โดยเพิ่มปริมาณโควตานมผงขาดมันเนยร้อยละ10และแก้ไขปริมาณการนำเข้าสินค้าที่มีการใช้ปกป้องพิเศษ(Special
Safeguard:SSG)ตามบัญชีแนบท้ายภาคผนวก5โดยเพิ่มปริมาณการนำเข้าของสินค้า3รายการของไทยได้แก่หางนมไขมันเนยและเนยแข็งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ประกอบการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากมาตรการที่มีอยู่อย่างเต็มที่รวมทั้งเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและสหกรณ์เกิดความเข้มแข็งรองรับการแข่งขันจากการเปิดเสรีทางการค้าในอนาคตขณะที่สมาชิกสนช.สนับสนุนหลักการของร่างกฎหมายนี้พร้อมเสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการแข่งขันรวมถึงการส่งเสริมให้เด็กได้ดื่มนมสดทุกวันตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ผลิตนมบริโภคที่มาตรฐานเดียวกันและได้มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ


ขอบคุณข้อมูลจาก:innnewsโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy