menu ส่งเสริมเศรษฐกิจ!! สนช.พิจารณาพิธีสารการค้าเสรีไทย-AUS
date 10 ส.ค. 61 06:08    หมวด: ข่าวราชการ
facebook twitter google plus


ส่งเสริมเศรษฐกิจ!! สนช.พิจารณาพิธีสารการค้าเสรีไทย-AUS
indiglow

ส่งเสริมเศรษฐกิจ!! สนช.พิจารณาพิธีสารการค้าเสรีไทย-AUS

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ พิจารณาเรื่องด่วนการให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก 2 และภาคผนวก 5 ของความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดย นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงว่า พิธีสารฉบับนี้เป็นการแก้ไขปริมาณสินค้าที่มีการใช้มาตรการโควตาภาษี (Tariff Rate Quota : TRQ) ตามบัญชีแนบท้ายภาคผนวก 2 โดยเพิ่มปริมาณโควตานมผงขาดมันเนย ร้อยละ 10 และแก้ไขปริมาณการนำเข้าสินค้าที่มีการใช้ปกป้องพิเศษ (Special
Safeguard : SSG) ตามบัญชีแนบท้ายภาคผนวก 5 โดยเพิ่มปริมาณการนำเข้าของสินค้า 3 รายการ ของไทย ได้แก่ หางนม ไขมันเนย และเนยแข็ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากมาตรการที่มีอยู่อย่างเต็มที่ รวมทั้งเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและสหกรณ์เกิดความเข้มแข็งรองรับการแข่งขันจากการเปิดเสรีทางการค้าในอนาคตขณะที่ สมาชิก สนช. สนับสนุนหลักการของร่างกฎหมายนี้ พร้อมเสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใจเพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน รวมถึงการส่งเสริมให้เด็กได้ดื่มนมสดทุกวัน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้ผลิตนมบริโภคที่มาตรฐานเดียวกันและได้มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ


ขอบคุณข้อมูลจาก:innnewsโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy


indiglow

menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow