Social :

ประกาศจาก.... สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษา ( บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2561 )

10 ส.ค. 61 06:08
ประกาศจาก.... สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษา ( บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2561 )

ประกาศจาก.... สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษา ( บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

9 สิงหาคม 2561

รายละเอียด

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

38 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 10100
เอกสารต้นฉบับ : พนักงานราชการ 
ชื่อตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านภาษา
อัตราเงินเดือน : 35,000 ตามเอกสาร 68,350 บาท
ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. มีผลสอบ TOEIC 800 คะแนนขึ้นไป หรือผลสอบ IELTS 7 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 100 คะแนนขึ้นไป โดยคะแนนต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบจนถึงวันที่สมัคร 
3. มีประสบการณ์ในการทำงานประจำที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ในการพูด อ่าน เขียน แปล เป็นหลัก รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ร่างหนังสือโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ 
2. แปลและสรุปเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
3. ดำเนินการตรวจร่างเอกสารภาษาอังกฤษ 
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
วิธีการเลือกสรร : ตามเอกสาร ความรู้ความสามารถ
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความรู้พื้นฐานที่เชื่อมโยงกับตำแหน่ง ความสามารถพิเศษ คุณลักษณะอื่น ๆ ทัศนคติ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ปฏิภาณไหวพริบ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

ตามเอกสาร ทักษะ
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความรู้พื้นฐานที่เชื่อมโยงกับตำแหน่ง ความสามารถพิเศษ คุณลักษณะอื่น ๆ ทัศนคติ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ปฏิภาณไหวพริบ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์

ตามเอกสาร สมรรถนะ
ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและความรู้พื้นฐานที่เชื่อมโยงกับตำแหน่ง ความสามารถพิเศษ คุณลักษณะอื่น ๆ ทัศนคติ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ปฏิภาณไหวพริบ
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=25700


ขอบคุณข้อมูลจาก:.jobthaiweb.com

โพสต์โดย : monnyboy