Social :

ครม.อนุมัติอัตราข้าราชการใหม่เพิ่ม ประจำปี 2559 จำนวน 1,457 อัตรา

04 พ.ค. 59 13:24
ครม.อนุมัติอัตราข้าราชการใหม่เพิ่ม ประจำปี 2559 จำนวน 1,457 อัตรา

ครม.อนุมัติอัตราข้าราชการใหม่เพิ่ม ประจำปี 2559 จำนวน 1,457 อัตรา

3 พฤษภาคม 2559 พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติและรับทราบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอขออนุมัติอัตราข้าราชการตั้งใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่

1. กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน126 อัตรา 
2. กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จำนวน 120 อัตรา 
3. กรมที่ดิน

กระทรวงมหาดไทย จำนวน 971 อัตรา 
4. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 48 อัตรา
5. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 8 อัตรา
6. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 184 อัตรา

รวมทั้งหมด 1,457 อัตรา

โพสต์โดย : อาจารย์ตาใส