Social :ทิิศทางดี! ครม.เห็นชอบแนวทางพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

22 ส.ค. 61 07:08
ทิิศทางดี! ครม.เห็นชอบแนวทางพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

ทิิศทางดี! ครม.เห็นชอบแนวทางพัฒนาพื้นที่ภาคใต้

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ว่าที่ประชุมพิจารณา ได้รับข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ จากภาคเอกชน มี 5 ด้าน ได้แก่การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 28 โครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคใต้ฝั่งอันดามัน และอ่าวไทย
ด้าน การท่องเที่ยว ให้ผลักดันโครงการ Thailand rivera การยกระดับการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ให้เป็นฐานเศรษฐกิจที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืน เน้นการพัฒนาด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐาน Agro BIO Economy ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ การก่อสร้างโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เร่งรัดการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีระดับภาคใต้ตอนบน


ส่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการพัฒนา การขุดลอกร่องน้ำชายฝั่งทะเลเพื่อเพิ่มศักยภาพ การบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย แบบครบวงจร ตามแนวทางโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม ได้เห็นว่าข้อเสนอทั้ง 5 ด้าน สอดคล้องกับ กรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่กำหนดไว้ 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก หรือ Western Gateway ให้สามารถเชื่อมโยงโครงข่ายการใช้ประโยชน์ในการเป็นประตูส่งออกสินค้าฝั่งตะวันตก ไปยังพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งจะสามารถเพิ่มช่องทางการส่งออกระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ BIMSTEC การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทย และอันดามัน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ แห่งใหม่ กับแหล่งท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ และการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการแปรรูปสินค้าเกษตรและการประมงในพื้นที่ภาคใต้สุดท้ายคือการอนุรักษ์ทรัพยากร และวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว และการเรียนรู้

 
ขอบคุณข้อมูลจาก:.innnews

โพสต์โดย : monnyboy