Social :DSIคว้า2รางวัล”เลิศรัฐ”บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจากกพร.

15 ก.ย. 61 07:09
DSIคว้า2รางวัล”เลิศรัฐ”บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจากกพร.

DSIคว้า2รางวัล”เลิศรัฐ”บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมจากกพร.

พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ภาครัฐ เพื่อประชาชน โดยในปีนี้ ก.พ.ร.ได้ประกาศผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ส่วนราชการที่มีความมุ่งมั่นตั้ง


ใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง และผลจากการมุ่งมั่นดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการ แบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติเป็นที่ตั้ง จึงได้รับการยอมรับและได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน กพร.ให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วมระดับดีเด่น ได้แก่ โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ 

ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินการตาม หลักธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม ตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (พ.ศ. 2546) ตลอดระยะเวลา 11 ปีที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด “สร้างความรู้จัก มักคุ้น อุ่นใจ ไปด้วยกัน” และ รางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี ได้แก่ โครงการคืนที่ดินและปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและที่ดินของรัฐ : อุทยานสิรินาถ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ชุมชนในการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงยุติธรรม ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในการปกป้องทรัพยากรของชาติและการทวงคืนผืนป่า โดยเฉพาะพื้นที่ชายทะเลของภาคใต้ขอบคุณข้อมูลจาก:.innnews.

โพสต์โดย : monnyboy