menu อธิบดีปศุสัตว์เผย ตีทะเบียนหมา-แมว กฏหมาย! ยังไม่บังคับใช้ยังต้องรับฟังความเห็น เข้าสนช. อาจจะไม่ต้องจ่ายค่าลงทะเบียน
date 11 ต.ค. 61 14:10    หมวด: ข่าวเด่น
facebook twitter google plus


อธิบดีปศุสัตว์เผย ตีทะเบียนหมา-แมว กฏหมาย! ยังไม่บังคับใช้ยังต้องรับฟังความเห็น เข้าสนช. อาจจะไม่ต้องจ่ายค่าลงทะเบียน11ต.ค.นายสรวิศธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์(ฉบับที่..)พ.ศ...ที่คณะรัฐมนตรี(ครม.)เพิ่งอนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอนั้นครม.ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน

แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)พิจารณานั้นในรายละเอียดของกฏหมายกำหนดให้เจ้าของสัตว์ซึ่งเบื้องต้นจะใช้กำกับดูแลหมากับแมวไปก่อนนำสัตว์ไปขึ้นทะเบียนโดยอัตราค่าขึ้นทะเบียนรวมประมาณ450บาท/ตัว


สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฯที่กรมปศุสัตว์เสนอเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ.2557วัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะและการป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยรวมถึงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน

ในระหว่างนี้กรมปศุสัตว์ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนทั่วไปเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการชี้แจงให้ร่างพระราชบัญญัตินี้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่อย่างรอบคอบและสามารถปฏิบัติได้จริงให้ดีที่สุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าปรับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการขึ้นทะเบียนสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)และอื่นๆทั้งนี้กรมปศุสัตว์ขอยืนยันว่าจะรับฟังรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดของประชาชนเพื่อนำไปเป็นข้อมูลชี้แจงในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกาและขั้นตอนการประชุมของสนช.ต่อไป


“กฏหมายนี้เบื้องต้นไปเพียงร่างยังต้องไปพิจารณาหารือกัน
อีกหลายขั้นตอนจนกว่าจะถึงขึ้นเข้าสภานิติบัญญัติอาจมีการพิจารณาลดค่าธรรมเนียมลงอีกหรืออาจจะไม่เก็บเลยก็เป็นได้ขึ้นอยู่กับการหารือก่อนการประกาศใช้เป็นกฏหมายและมีผลบังคับการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าปรับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในการขึ้นทะเบียนสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)และอื่นๆ

ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ขอยืนยันว่าจะรับฟังรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดของประชาชนเพื่อนำไปเป็นข้อมูลชี้แจงในขั้นตอนของคณะกรรมการกฤษฎีกาและขั้นตอนการประชุมของสนช.ต่อไป”

นายสรวิศกล่าวว่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมฯกรมปศุสัตว์เป็นผู้เสนอสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมฯเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของสนช.

ดังนั้นกรมปศุสัตว์จึงได้จัดทำและเสนอร่างพระราชบัญญัติฯขึ้นมาประกบกับร่างพระราชบัญญัติฯที่เสนอโดยคณะกรรมการฯของสนช.ตามขั้นตอนทั่วไป

ร่างพระราชบัญญัติฯฉบับของกรมปศุสัตว์นั้นเมื่อผ่านมติครม.แล้วจะต้องส่งไปที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อพิจารณาควบคู่กับฉบับ(ร่าง)พระราชบัญญัติฯของคณะกรรมการฯของสนช.หากผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วจะต้องเข้าสู่ที่ประชุมสนช.อีก3วาระจึงจะออกมาเป็นกฏหมายเพื่อบังคับใช้
cr:khaosodโพสต์โดยสมาชิก : Ao