menu ประกาศจาก...กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์) ( บัดนี้ - 28 พฤศจิกายน 2561 )
date 08 พ.ย. 61 12:11    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...กรมทรัพย์สินทางปัญญา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์)  ( บัดนี้ - 28 พฤศจิกายน 2561 )

ประกาศรับสมัคร

7พฤศจิกายน2561

รายละเอียด

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

44/100ม.1ถ.นนทบุรี1สนามบินน้ำอ.เมืองจ.นนทบุรี11000
เอกสารต้นฉบับ:ข้าราชการโดยวิธี:คัดเลือก
ชื่อตำแหน่ง:นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ(กลุ่มฟิสิกส์)
อัตราเงินเดือน:21,000ตามเอกสาร23,100บาท
ประเภท:วิชาการระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง:1ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปริญญาเอก
รายละเอียดวุฒิ:ได้รับวุฒิปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางฟิสิกส์ทางฟิสิกส์ประยุกต์ทางฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ทางฟิสิกส์พอลิเมอร์ทางฟิสิกส์ออปติกส์หรือทางฟิสิกส์นิวเคลียร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
1.ด้านการปฏิบัติการ 
1.1ตรวจสอบเอกสารหลักฐานคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์โดยตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์เพื่อเสนอความเห็นในการจดทะเบียนสิทธิบัตรให้ถูกต้องตามเทคนิควิชาการและข้อกำหนดตามกฎหมาย 
1.2จำแนกสัญลักษณ์การประดิษฐ์ของสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการตรวจสอบ 
1.3ตรวจค้นข้อมูลด้านเทคนิคหรือวิชาการที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์เพื่อประกอบการวิเคราะห์ตรวจสอบและจัดทำความเห็นในการพิจารณารับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
1.4พิจารณาคำคัดค้านการจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ด้านฟิสิกส์และจัดทำความเห็นเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาในการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 
1.5ศึกษาวิเคราะห์ด้านเทคนิควิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านฟิสิกส์เพื่อรวบรวมจัดทำเอกสารและคู่มือการปฏิบัติงาน 
1.6ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 2.ด้านการวางแผน 
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3.ด้านการประสานงาน 
3.1ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด 
3.2ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ด้านการบริการ 
4.1ให้คำปรึกษาแนะนำในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการบุคคลทั่วไปรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์ถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายกำหนด 
4.2เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ):การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(คะแนนเต็ม100คะแนน) 
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทำงานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆเช่นความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถประสบการณ์ท่วงทีวาจาอุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนคุณธรรมจริยธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้นและรวมถึงสมรรนะหลักสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 
ทักษะ/สมรรถนะ:การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
(คะแนนเต็ม100คะแนน) 
เป็นการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัวประวัติการศึกษาประวัติการทำงานจากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ทั้งนี้อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆเช่นความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ความสามารถประสบการณ์ท่วงทีวาจาอุปนิสัยอารมณ์ทัศนคติจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนคุณธรรมจริยธรรมการปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่นเป็นต้นและรวมถึงสมรรนะหลักสมรรถนะที่จำเป็นของตำแหน่ง 
เงื่อนไข:ไม่มีเงื่อนไข


เปิดรับสมัคร:วันพฤหัสบดีที่8พฤศจิกายนพ.ศ.2561ถึงวันพุธที่28พฤศจิกายนพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26156
ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy