menu เทคนิคการปลูก บวบเหลี่ยม ให้ได้ผลตรงสวย ได้คุณภาพ
date 27 พ.ย. 61 10:11    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการปลูก บวบเหลี่ยม ให้ได้ผลตรงสวย ได้คุณภาพ

เทคนิคการปลูกบวบเหลี่ยม ให้ได้ผลตรงสวยได้คุณภาพ

บวบ เป็นพืชอายุสั้นที่ปลูกง่ายขึ้นได้ในดินแทบทุกชนิดเพียงแต่มีความยุ่งยากในการจัดการอยู่บ้างเช่นการทำค้างขึ้นค้างและการผลิตให้ได้ผลที่ตรงสวยเป็นไปตามคุณภาพและความต้องการของตลาดนั้นจำเป็นต้องมีเทคนิคในการจัดการผลผลิตอยู่บ้าง ดังรายละเอียดต่อไปนี้


การปลูกและการดูแลรักษา: 
การเตรียมดิน ขุดดินลึกประมาณ 20-25 เซนติเมตร ตากดินไว้ประมาณ 5-7 วัน ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวดีแล้วคลุกเคล้าลงไปในดินโดยเฉพาะดินทรายและดินเหนียวต้องใส่ให้มากเพื่อปรับสภาพของดินให้ดีขึ้นและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ระยะปลูก ระยะปลูกที่เหมาะสมคือ ระยะห่างระหว่างต้น 75 ซม. ระยะห่างระหว่างแถว 100 ซม. การปลูกให้หยอดเมล็ดพันธุ์โดยตรงลงในแปลงหลุมละ 4-5 เมล็ด ฝังให้ลึกลงไปในดินประมาณ 2-4 ซม. จากนั้นกลบเมล็ดด้วยดินร่วนหรือปุ๋ยคอกหนาประมาณ 1 ซม. รดน้ำให้ชุ่มอย่างสม่ำเสมอทุกวัน เมื่อต้นกล้างอกอายุได้ประมาณ10-15วันหรือมีใบจริง 2-4 ใบ ให้ถอนแยกต้นที่อ่อนแอหรือต้นที่ไม่สมบูรณ์ทิ้ง ให้เหลือไว้หลุมละ 2 ต้น


การทำค้าง  ควรทำค้างหรือร้านเพื่อให้บวบเลื้อยเกาะขึ้นไปก่อนการปลูกหรือเมื่อบวบเหลี่ยมเริ่มเลื้อยหรือเมื่ออายุประมาณ 15-20 วัน การปลูกแบบปล่อยให้ต้นเลื้อยไปตามพื้นดินโดยไม่ทำค้างหรือร้านจะทำให้ผลบวบมีรูปร่างงอโค้งไม่สวยไม่เป็นที่นิยมของผู้ซื้อ 
ทำเป็นร้านโดยใช้ไม้ค้างผูกเป็นร้านสูงประมาณ 1.5-2 เมตรหรือระยะสูงพอเหมาะที่สะดวกต่อการเก็บเกี่ยวแล้วนำลวดมาผูกบนค้างระยะห่างประมาณ70ซม.แล้วนำไม้มาปักที่หลุมให้บวบเกาะไม้ขึ้นไปบนร้าน

การดูแลรักษา
การให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและเพียงพอ ไม่ควรให้บวบเหลี่ยมขาดน้ำในระยะออกดอกและติดผล เพราะทำให้ดอกร่วงและไม่ติดผล

การใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยคอกในตอนปลูกโดยใช้รองก้นหลุมและปุ๋ยยูเรียเมื่อบวบอายุประมาณ 20-30 วัน โดยใส่แบบโรยข้างแล้วพรวนดินกลบหลังจากนั้นก็ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยน้ำชีวภาพทุก 7-15 วัน

การเก็บเกี่ยว อายุการเก็บเกี่ยวของบวบเหลี่ยมประมาณ 45-60 วันหลังจากหยอดเมล็ด ควรเลือกเก็บเกี่ยวผลขณะที่ยังอ่อนอยู่ เนื้อผลอ่อนนุ่มได้ขนาดพอเหมาะ ซึ่งผลจะมีขนาดยาวประมาณ 60-70 ซม. ควรเก็บเกี่ยวก่อนที่ผลเริ่มแข็งและพองออก ไม่ควรทิ้งให้ผลแก่คาติดต้น เพราจะทำให้ผลผลิตลดลง


เทคนิคการทำให้ผลบวบสวยและตรง 
เมื่อผลมีขนาดยาวประมาณ 15-20 ซม. ให้ใช้ขวดเครื่องดื่มชูกำลังขนาด 150 cc. ผูกห้อยกับด้านปลายของผลบวบให้ขวดเป็นตัวดึงผลบวบให้ตรงและผูกไว้จนบวบเก็บเกี่ยวได้ 
(อาจจะใช้ถุงใส่ดินผูกก็ได้แต่ควรมีน้ำหนักใกล้เคียงกับขวดเครื่องดื่มชูกำลังขนาด 150 cc.)


ข้อมูลอ้างอิง :  https://www.rakbankerd.comโพสต์โดยสมาชิก : POK@