menu เทคนิคการใช้ปุ๋ยเคมี ในนาข้าว เพื่อให้ได้ผลผลิต ที่มีคุณภาพ
date 03 ธ.ค. 61 11:12    หมวด: เกษตรน่ารู้
facebook twitter google plus


เทคนิคการใช้ปุ๋ยเคมี ในนาข้าว เพื่อให้ได้ผลผลิต ที่มีคุณภาพ
indiglow

เทคนิคการใช้ปุ๋ยเคมี ในนาข้าว 
เพื่อให้ได้ผลผลิต ที่มีคุณภาพ

นายเฉลิมศักดิ์  ประสิทธิ์สุวรรณ   เกษตร จังหวัดอำนาจเจริญ  ได้ร่วมพูดคุยผ่านรายการร่วมด้วยช่วยกัน  Happy  station  อุบลราชธานี  FM  102.75  MHz   ช่วงรอบรู้เรื่องเกษตร โดยได้ให้คำแนะนำถึงวิธีการเพิ่มผลผลิต ข้าว ที่สำคัญอีกวิธีการหนึ่ง ก็คือ

ถูกที่  1  คือ  ถูกสูตร  (สูตรเหมาะสม)   คือเลือกใช้สูตรปุ๋ยให้ถูกกับชนิดดิน  คือ  ใส่ ปุ๋ย ครั้งที่  1  หรือการใส่ปุ๋ยรองพื้น  นาดินเหนียวต้องใช้ปุ๋ยสูตร  16-20-0  นาดินทราย  ใช้ปุ๋ยสูตร  16-16-8  ถ้าใส่ปุ๋ยสูตรอื่นนอกจากนี้ได้ก็สามารถใส่  ได้แต่ไมควรปฏิบัติเพราะการใช้ปุ๋ยเคมีที่ไม่เหมาะสมกับชนิดของดินแล้วจะทำให้ปุ๋ยที่พืชกินไม่หมดตกค้างในดิน  โครงสร้างดินเสีย  แข็กระด้าง  ใส่ปุ๋ยครั้งที่  2  หรือการใส่ปุ๋ยแต่งหน้า  ใช้ปุ๋ยสูตร  46-0-0 


ถูกที่  2  คือ ถูกเวลา  (ช่วงเวลาเหมาะสม)  คือ  การใส่ปุ๋ยให้ถูกช่วงเวลาที่ข้าวต้องการและมีความพร้อมมากที่สุด  คือใส่ครั้งที่  1  หรือเรียกว่าการใส่ปุ๋ยรองพื้น  ใส่หลังปักดำประมาณ  7-15  วันหรือสังเกตดูว่าข้าวเริ่มถอดใบใหม่เพราะเป็นช่วงที่ข้าวตั้งตัวได้แล้วหลังจากที่บอบช้ำจากการถอน การเตะกล้า  การมัด  การตัดและการขนย้าย  จำเป็นต้องพักฟื้น  ถ้าใส่ก่อนหรือหลัง  7-15  วันก็สามารถทำได้แต่ไม่ควรปฏิบัติเพราะใส่ก่อนข้าวยังไม่พร้อมที่จะกินปุ๋ยจึงทำให้ปุ๋ยที่ละลายเร็วสูญหายไปกับน้ำหรืออากาศ  ใส่หลังไม่ดีเพราะการแตกกอจะน้อยกว่าใส่ครั้งที่  2  หรือเรียกว่า การใส่ปุ๋ยแต่งหน้า ใส่ในระยะข้าวเริ่มตั้งท้อง  สังเกตต้นข้าวเริ่มกลมหรือที่เรียกว่า “ ต้นข้าวส่วย,  แทงเหล็กใน ” ข้าวนาปีใส่ช่วงประมาณวัน  5  -  15  กันยายน  เพื่อเพิ่มจำนวนดอกหรือเมล็ดข้าวต่อรวงให้มาก  เต็มเมล็ดและน้ำหนักดี

ถูกที่  3  คือ   ถูกอัตรา (ปริมาณเหมาะสม) คือ ปริมาณปุ๋ยที่ใส่ต่อไร่ให้เพียงพอและพอดีกับความต้องการของข้าวใส่ครั้งที่  1  นาดินเหนียว  ใช้สูตร 
16-20-0  ใส่อัตรา  20-35  กิโลกรัมต่อไร่ นาดินทราย ใช้สูตร  16-16-8  ใส่อัตรา  20-35  กิโลกรัมต่อไร่ใส่ครั้งที่  2  การใส่ปุ๋ยแต่งหน้าใช้  สูตร  46-0-0  ใส่อัตรา  2-5  กิโลกรัมต่อไร่  สูตร  21-0-0  ใส่อัตรา  5-10  กิโลกรัมต่อไร่ 

ถูกที่ 4 คือถูกวิธี (วิธีเหมาะสม) คือ การปฏิบัติในการใส่ปุ๋ยนอกจากจะใส่ปุ๋ยรองพื้นและปุ๋ยแต่งหน้าแล้วยังมีข้อปฏิบัติเพื่อให้การใช้ปุ๋ยเกิดประสิทธิภาพได้แก่


1.รู้ขนาดของนา  เพื่อการใส่ปุ๋ยในปริมาณที่ถูกต้องไม่มากหรือน้อยเกินไป
2.เลือกชนิดปุ๋ยและอัตราปุ๋ยที่ใส่  ให้เหมาะกับพันธุ์ข้าวและชนิดของดิน  และใส่ตรงตามระยะเวลาที่ข้าวต้องการ
3.ปิดกั้นคันนาที่ล้อมรอบแปลงที่จะใส่ปุ๋ย ให้เรียบร้อย ไม่ให้มีการไหลออกของน้ำในช่วงใส่ปุ๋ยเคมี จนกว่าจะใส่ปุ๋ยไปแล้ว 3-5 วัน
4.รักษาระดับน้ำในนาข้าวไม่ให้สูงมากนัก ระดับน้ำประมาณ  5-10  เซนติเมตร หรือ  1  ฝ่ามือ
5.สำรวจและกำจัดวัชพืชก่อนการใส่ปุ๋ยทุกครั้ ง  เพื่อไม่ให้วัชพืชแย่งปุ๋ยจากต้นข้าว 
6.ใส่ปุ๋ยให้เพียงพอกับ  ความต้องการของต้นข้าว

ข้อมูลอ้างอิง  :  https://www.rakbankerd.com


โพสต์โดยสมาชิก : POK@


indiglow
menu FIND US ON FACEBOOK arrow


menu ข่าวล่าสุด arrow