menu ประกาศจาก...สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ( 11 ธันวาคม - 9 มกราคม 2562 )
date 03 ธ.ค. 61 12:12    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ( 11 ธันวาคม - 9 มกราคม 2562 )

ประกาศรับสมัคร

29พฤศจิกายน2561

รายละเอียด

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

ตำแหน่ง:เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน:9,400-12,650บาท
ประเภท:ทั่วไประดับปฏิบัติงาน
จำนวนตำแหน่งว่าง:1ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปวช.,ปวท.,ปวส.
รายละเอียดวุฒิ:ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ก.พ.รับรองในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:รายละเอียดตามเอกสารต้นฉบับ

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ):ความรู้เกี่ยวกับ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.๒๕๖๐และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ.๒๕๒๖และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ.๒๕๕๕ 

ทักษะ/สมรรถนะ:ตามเอกสาร
เงื่อนไข:ไม่รับโอน

เปิดรับสมัคร:วันอังคารที่11ธันวาคมพ.ศ.2561ถึงวันพุธที่9มกราคมพ.ศ.2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26282ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy