menu ประกาศจาก...สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป3 ( 11 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2561 )
date 05 ธ.ค. 61 12:12    หมวด: งานและประกาศ
facebook twitter google plus


ประกาศจาก...สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดสอบบรรจุ เพื่อรับราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป3  ( 11 ธันวาคม - 20 ธันวาคม 2561 )

ประกาศรับสมัคร

4ธันวาคม2561

รายละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง:พนักงานบริหารงานทั่วไป3
อัตราเงินเดือน:18000บาท
ประเภท:บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง:5ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา:ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการเงินและการธนาคารสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:เป็นเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเพื่อช่วยปฏิบัติงานติดตามประมวลผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองการบริหารหรือความมั่นคงของประเทศและปฏิบัติงานด้านการบริหารงานทั่วไปของสำนักติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายในและหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร:
ความรู้ความสามารถ
1.ความรู้ความสามารถทั่วไปความรู้ด้านงานสารบรรณภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์และความรู้เกี่ยวกับองค์กร2.ความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน 
วิธีการประเมิน:สอบข้อเขียน

ทักษะ
การสรุปและวิเคราะห์งาน
วิธีการประเมิน:สอบข้อเขียน

สมรรถนะ
1.การมุ่งผลสัมฤทธิ์2.การคิดวิเคราะห์
วิธีการประเมิน:สอบสัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน:เกณฑ์การตัดสิน:ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ60

เปิดรับสมัคร:วันอังคารที่11ธันวาคมพ.ศ.2561ถึงวันพฤหัสบดีที่20ธันวาคมพ.ศ.2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.jobthaiweb.com/attachgov/?doc=26303ขอบคุณข้อมูลจาก:jobthaiweb.comโพสต์โดยสมาชิก : monnyboy